Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ochrona środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości

Kogo dotyczy

osoby fizyczne, które są właścicielami gruntu i zamierzają usunąć drzewa z przyczyn niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w przypadku gdy obwody pni planowanych do usunięcia drzew, na wysokości 5cm przekraczają:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Czas realizacji

Do 35 dni, na które składają się: 21 dni na dokonanie oględzin w terenie i 14 dni na ewentualne wniesienie przez organ sprzeciwu (w formie decyzji) wobec zamiaru usunięcia drzewa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
 • Rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający zgłoszenie działa w imieniu innej osoby).
 • Dowód uiszczenia (ksero) należnej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo).

Opłaty

 • brak opłat
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy                                      w Żychlinie lub w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji wyrażającej sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                             w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Miejsce wykonania usługi


Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin,
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 (II piętro budynku).

Wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Kogo dotyczy

osoby fizyczne usuwające drzewo lub krzew na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby prawne.

Czas realizacji

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu .

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego;
 • Zgoda właściciela/i nieruchomości – nie dotyczy wniosku składanego przez: właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego nieruchomości, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
 • Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (w przypadku spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych); Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Rysunek, mapę określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości albo projekt zagospodarowania działki lub terenu – w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany,
 • Projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu  zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest jej uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 – jeżeli zostało wydane.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).

Dowód uiszczenia (ksero) należnej opłaty skarbowej (za pełnomocnictwo).

Opłaty

 • za uzyskanie zezwolenia – brak opłat
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żychlinie lub w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Miejsce wykonania usługi


Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin,
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 (II piętro budynku).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kogo dotyczy

Inwestorzy planujący realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.

Czas realizacji

Około 2 – 6 miesięcy. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do którego należy dołączyć:

1.    Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w formie pisemnej,  wraz z jego zapisem  w formie elektronicznej, na informatycznych nośnikach danych – w czterech egzemplarzach; (podpisaną przez autora a w przypadku gdy wykonawcą karty jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem, z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty);
2.    Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ;
2a.  mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy OOŚ (100m od granic terenu inwestycji); w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 3 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 2;
3.    W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt  4–5 ustawy OOŚ, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ;
4.    Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy OOŚ”, z zastrzeżeniem:
•    jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa w punkcie 4. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, o którym mowa w punkcie 4, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.”,
5.    W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 (ustawy OOŚ), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
6.    Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).
7.    Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby).
8.    Dowód uiszczenia (ksero) należnej opłaty skarbowej .

Opłaty

1.    od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł,
2.    od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
Nie dotyczy to pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, a także sytuacji, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osób fizycznych, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żychlinie lub w kasie  Urzędu.


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żychlin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Miejsce wykonania usługi


Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin,
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 (II piętro budynku).

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kogo dotyczy

Każdy właściciel lub zarządca budynku, posiadający źródło ciepła o mocy do 1 MW zobligowany jest do złożenia deklaracji, dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła i spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  Ewidencja obejmuje źródła ciepła i spalania paliw, eksploatowane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  

Czas realizacji

Termin składania deklaracji:

 • 12 miesięcy – w przypadku budynków już istniejących nie później niż do dnia 1 lipca 2022
 • 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw – w przypadku obiektów nowo powstałych.

Wymagane dokumenty

Deklarację można będzie złożyć:

– w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany. Deklaracja w formie elektronicznej dostępna pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/

– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem lub złożyć w Urzędzie Gminy w Żychlinie:

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Miejsce wykonania usługi


Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15,99-320 Żychlin,
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami  i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 (II piętro budynku).

Skip to content