Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Urząd Gminy w Żychlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej: www.zychlin.eu ,zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy  w Żychlinie

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej niektórych artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.08.30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Adam Staszewski- info@gminazychlin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 351-20-16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno wejście służbowe od strony parkingu służbowego, jedno wejście główne od ul. Barlickiego.
 2. Do wejścia głównego prowadzą: schody bez podjazdu podjazd dla wózków.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach  nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na parterze.
 7. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, zapewniony jest dostęp alternatywny do Urzędu poprzez Punkt Obsługi Osób Niepełnosprawnych zlokalizowany w  Gminnym Centrum Promocji i Informacji- Barlickiego 15A,  będącym w strukturze organizacyjnej urzędu.

Koordynator oraz Zespół ds. dostępności w Gminie  Żychlin.

Na podstawie Zarządzenia  Nr 118/2020 z dnia 29 września 2020 roku Burmistrz Gminy Żychlin wyznaczył  Koordynatora oraz Zespół ds. dostępności w Gminie  Żychlin.

Funkcję Koordynatora w zakresie realizacji art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062)  pełni:

 • Pan Waldemar Bartochowski–  Sekretarz  Gminy Żychlin

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało mi.in:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Żychlinie i jednostek organizacyjnych gminy;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy
  w Żychlinie;
 • monitorowanie działalności w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Żychlin – 

– Waldemar Bartochowski

adres do korespondencji:  Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, telefon: 24-351-20-34 e-mail:sekretarz@gminazychlin.pl

1.Członek Zespołu ds. dostępności

– Barbara Sitkiewicz

adres do korespondencji: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A, 99-320 Żychlin, telefon: 24-351-20-63
e-mail:sekretariat@mgopszychlin.pl

2.Członek Zespołu ds. dostępności – Krzysztof Anyszka

telefon: 24-351-20-27, e-mail:krzysztof.anyszka@gminazychlin.pl

3.Członek Zespołu ds. dostępności  – Edyta Ledzion
telefon: 24-351-20-16, e-mail:  edyta.ledzion@gminazcyhlin.pl

4.Członek Zespołu ds. dostępności  – Konrad Melcher
telefon: 24-351-20-28, e-mail:konrad.melcher@gminazychlin.pl

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Gminy Żychlin jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062).

Pliki do pobrania

Koordynator Dostępności – zarządzenie

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności – forma dostępna

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Gminy w Żychlinie osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

„Wnioski o zapewnienie dostępności. Procedura skargowa”

Skip to content