Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy dla zadania „Konserwacja obrazu Św. Piotr i Paweł z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków

ZAPYTANIE OFERTOWE

 w ramach postępowania zakupowego na wybór wykonawcy dla zadania Konserwacja obrazu Św. Piotr i Paweł z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie” w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

 1. Zamawiający

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Żychlinie

Pl. Jana Pawła II 2, 99-320 Żychlin

E-mail: wf63@wp.pl

Tel. 698 627 966

II. Informacja o zamówieniu.

 1. Zamawiający realizuje inwestycję, na którą Gmina Żychlin przyznała dotację dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. Postępowanie nie podlega zapisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 7.  Postępowanie prowadzone jest na podstawie wytycznych zawartych w Załączniku do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. – Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Prowadzone postępowanie zakupowe jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, transparentności
  i przejrzystości, publikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy
  w Żychlinie www.zychlin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

III. Opis i cel zadania, zakres prac.

 1. Przedmiotem zamówienia są badania konserwatorskie oraz kompleksowa konserwacja
  i restauracja zabytkowego obrazu z przedstawieniem śś. Piotra i Pawła z ołtarza głównego z kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Żychlinie. Obraz jest wieloformatowy osadzony
  w ramie ołtarza.
 2. Zakres prac zgodnie z programem opracowanym przez konserwatora dzieł sztuki mgr Annę Majewską – Rau:

– wymontowanie obrazu z ramy ołtarzowej;

– szczegółowe oględziny obrazu w świetle fluorescencji UV,

– ewentualne zabezpieczenie warstwy malarskiej bibułką japońską przed dalszymi pracami konserwatorskimi lub miejscowe podklejenie grożących osypaniem łusek zaprawy i warstwy malarskiej;

– usunięcie powierzchniowych zabrudzeń z lica i odwrocia;

– zdjęcie obrazu z krosna malarskiego,

– dezynfekcja środkiem biobójczym,

– usunięcie pożółkłych i pociemniałych werniksów metodą chemiczną, odpowiednio dobraną mieszaniną rozpuszczalników,

– usunięcie dawnych retuszy i przemalowań metodą chemiczną (ewentualnie
z doczyszczeniem mechanicznym pod powiększeniem),

– usunięcie lub korekta dawnych kitów metodą mechaniczną i chemiczną,

– reperacje lokalne płóciennego podobrazie (wklejanie łatek płóciennych metodą „na styk”  spoiwem akrylowym),

– konsolidacja zaprawy i warstwy malarskiej oraz likwidacja deformacji płóciennego podobrazia na stole niskociśnieniowym (spoiwo dobrane po wykonaniu prób),

–  w przypadku zbyt małej wytrzymałości mechanicznej podobrazie zostanie zdublowane na stole niskociśnieniowym (płótno o odpowiedniej grubości i gęstości, spoiwo Beva 371 lub Acrylkeber,

– uzupełnienie ubytków zaprawy kitami emulsyjnymi na bazie polialkoholu winylowego z wypełniaczem kredowym,

– opracowanie odpowiedniej faktury kitów przed punktowaniem,

– naciągnięcie obrazu na dotychczasowe lub nowe krosna, w przypadku, gdy konstrukcja oryginalnych krosien lub ich stan techniczny będą niezadowalające, krosna zostaną wymienione na nowe,

– werniksowanie retuszerskie przed punktowaniem werniksem damarowym,

– uzupełnianie ubytków warstwy malarskiej retuszem naśladowczym przy użyciu farb na bazie pigmentów oraz werniksu akrylowego,

– werniksowanie końcowe werniksem z filtrem UV.

3. Prace powinny być wykonane w warunkach studyjnych.

4. Gwarancja na wykonane prace restauratorsko-konserwatorskie: minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

– doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego zamówienia w ciągu 5 ostatnich lat polegającego na pracach konserwatorskich obrazu na podłożu płóciennym  wpisanego do rejestru zabytków ruchomych, bądź znajdującego się na terenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

– dysponowaniem osobą posiadającą uprawnienia/kwalifikacje uprawniające do kierowania pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi zgodnie
z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

– dysponowanie konserwatorem dzieł sztuki ze specjalizacją w konserwacji malarstwa
( dyplomowany konserwator dzieł sztuk w takiej specjalizacji),

Celem udokumentowania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wypełnia formularz ofertowy wraz z załącznikami i przedkłada razem z ofertą następujące dokumenty:

– potwierdzenie posiadania odpowiedniego doświadczenia, zgodnie z danymi zawartymi
w załączniku nr 3 do oferty tabela nr 1;

– potwierdzenie dysponowania osobami o wymaganych uprawnieniach/kwalifikacjach, zgodnie
z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do oferty tabela nr 2,

V. Termin realizacji zamówienia.

Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

Termin zakończenia: 30.11.2024 r.  

VI. Odrzucenie oferty.

Oferta, która

– nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w pkt. IV, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania,

– nie zawiera pełnomocnictwa jeśli dotyczy,

– z okresem gwarancji krótszym niż 60 m-cy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez obie strony bez uwag,

– z okresem związanym z ofertą krótszym niż 60 dni

Zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie.

W przypadku odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.   

VII. Wykluczenie oferty.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom, który/które:

 1. nie złożyły kompletnej oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i nie spełniają wymagań zawartych w pkt. IV,
 2. złożyły ofertę podpisaną przez nieupoważnioną osobę;
 3. podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
 4. złożyły więcej niż jedną ofertę, bądź złożyły ofertę po wskazanym terminie składania.

VIII. Kryteria wyboru oferty.

Kryterium oceny oferty: Cena – 100 %.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Publikacja wyników zostanie także udostępniona na stronie internetowej Gminy Żychlin.

IX. Termin i sposób złożenia oferty.  

 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 lipca 2024 r. do godziny 10:00.  Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu polecanego).
 2. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie:
 1. osobiście ( po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 698 627 966
  w siedzibie Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła
  w Żychlinie, ul. Pl. Jana Pawła II 2, 99-320 Żychlin;
 2. listownie na adres: Parafia Rzymskokatolicka Pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra
  i Pawła w Żychlinie, ul. Pl. Jana Pawła II 2, 99-320 Żychlin

Na kopercie należy umieścić nazwę inwestycji  „Konserwacja obrazu Św. Piotr i Paweł
z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie” – oferta.

 • Osoba posiadająca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy.
  W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów (CEiDG albo KRS), oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa, zostanie odrzucona ze względów formalnych.
 • W oryginale należy złożyć: formularz oferty wraz z informacją RODO ( załącznik Nr 1), oświadczenie Wykonawcy (załącznik Nr 2), wykaz prac i osób ( załącznik nr 3).
 • W oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy złożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie, dokumenty potwierdzające kwalifikacje/uprawnienia osób skierowanych do realizacji inwestycji, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • X. Termin związania z ofertą min. 60 dni.
 • XI. Osoba uprawniona do kontaktu:

Ks. Proboszcz Wiesław Frelek

ul. Pl. Jana Pawła II 2, 99-320 Żychlin, Tel. 698 627 966.

Zaleca się, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia dokonał wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem prac stanowiących przedmiot zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania  przedmiotu zamówienia.

W załączeniu:

 1. Formularz oferty / Załącznik Nr 1/.
 2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Załącznik Nr 2/.
 3. Wykaz prac i osób skierowanych do realizacji inwestycji /Załącznik Nr 3/.
 4. Wzór umowy / Załącznik Nr 4/.
 5. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków WUOZ-ZRR.5144.35.2023. NK  wraz z programem prac.

/-/ ks. Wiesław Frelek

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Żychlinie

Skip to content