Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej – działki nr 661/4 i 661/9 położone w Żychlinie przy ul. 1 Maja

OGŁOSZENIE

o przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029) a także § 4, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j .Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz Uchwały
732Nr LXXIV/373/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 listopada 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

 
Lp.
 
PołożenieNr działkiPow.
w ha
Nr Księgi WieczystejOpis nieruchomości
 
Forma zbyciaCena wywoławcza (w zł)Wadium (w zł)Termin przetargu
1.Żychlin ul. 1 Maja661/4
 
661/9
1,1068
 
0,8532
LD1K/00008757/9Nieruchomość niezabudowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr LV/262/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie  z dnia 4 sierpnia 2022 roku na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 661/4 i działka
nr 661/9 dopuszcza się realizację obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz zabudowy usługowej z uwzględnieniem nakazów
i ograniczeń wynikających z zapisów planu. Nie dopuszcza
się lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.
Na terenie przedmiotowych działek występuje infrastruktura techniczna w postaci kabli energetycznych i fragment napowietrznej linii SN oraz sieci kanalizacji sanitarnych. W ulicy
1 Maja znajdują się następujące media: energia elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, i kanalizacja sanitarna. Obecny przebieg uzbrojenia w/w nieruchomości przedstawia załącznik graficzny do ogłoszenia. Szczegółowe zapisy planu dostępne
są na stronie https://zychlin.e-mapa.net/ system informacji przestrzennej.
Na rzecz Gminy Żychlin będzie ustanowiona służebność przesyłu
dla  sieci kanalizacyjnej, znajdującej się  na terenie działki nr 661/9 polegająca na prawie wstępu, przechodu przejazdu, swobodnego całodobowego dostępu do urządzeń oraz wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Działki znajdują się w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ŁSSE.
przetarg ustny nieograniczony1.457.320,0073.000,0023.07.2024r.
godz. 12:00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 sala nr 13. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto bankowe Gminy Żychlin nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem
tj. do 17.07.2024r. do godz. 12:00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływy wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Żychlin.
W tytule przelewu należy wpisać „Wadium dla działki o nr 661/4 i 661/9 położonych w Żychlinie przy ul. 1 Maja z imieniem
i nazwiskiem nabywcy”.

Uwagi !

 1. W związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1604) Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej
  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność, cenę uzyskaną w przetargu należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane
  ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.
 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

– osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty bądź inny dokument np. paszport).

– osoba prawna – aktualny odpis z KRS oraz dokumenty upoważniające do reprezentowania osoby prawnej;

 1. Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń
  tut. Urzędu,  opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Żychlinie) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/24 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 2 kwietnia 2024r.
 2. Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.
 3. Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie tel. (24) 351-20-26 oraz (24) 351-20-38.

RGO.6810.292.1.2024 Żychlin, dnia 14.05.2024r.
Wywieszono, dnia 17.05.2024r.

Skip to content