Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Aktualna informacja dot. procesu wdrażania zmodernizowanej technologii oczyszczalni ścieków

Technologia żychlińskiej oczyszczalni oparta jest na systemie biologicznego oczyszczania ścieków. W czerwcu ubiegłego roku zderzyliśmy się z problemem zaniku flory bakteryjnej w naszej oczyszczalni ścieków. Wszystkie urządzenia mechaniczne działały. Zatrudnieni przez PWiK specjaliści, jako prawdopodobne przyczyny obumierania warstw biologicznych w oczyszczalni, wskazywali występujące już w okresach wiosennych upały i susze.

Po analizach i dyskusjach technicznych dokonaliśmy wyboru zakresu istotnego uzupełnienia istniejącej technologii, mającej zabezpieczyć oczyszczalnię przed powtórzeniem się podobnego scenariusza. Od wielu miesięcy trwały więc prace modernizacyjne w Oczyszczalni Ścieków w Żychlinie, które z końcem kwietnia, po zakończeniu robót budowlanych, weszły w fazę rozruchu technologicznego.

W tym czasie może dochodzić do odchyleń norm w ściekach oczyszczonych. Ma to wpływ na kolor czy mętności ścieków. Przeprowadzona modernizacja oparta jest na technologii oczyszczania metodą osadu czynnego przy wykorzystaniu istniejących obiektów i infrastruktury istniejącej oczyszczalni, z uzupełnieniem układów pompowych i systemów napowietrzania ścieków. W ramach modernizacji wykonana została adaptacja komory flokulacji, komór denitryfikacji oraz studni odpływowej osadów z osadnika radialnego na pompownię osadu czynnego. Technologia oczyszczania oraz rozruch technologiczny są autorstwa firmy FERMEKO, jest to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży oczyszczania ścieków komunalnych. 

Według stanowiska firmy odchylenia parametrów od norm należy traktować jako proces naturalny i niemożliwy do wyeliminowania na etapie prowadzonego rozruchu technologicznego.

W związku z faktem, że oczyszczalnia znajduje się w fazie wspomnianego rozruchu technologicznego oraz prowadzone są na bieżąco czynności związane ze zmianą technologii doszło do sytuacji awaryjnej, która wykazała podwyższenie parametrów ścieków odpływających z oczyszczalni. Zastosowanie nowej metody oczyszczania ścieków z wykorzystaniem mikroorganizmów tlenowych osadu czynnego w istniejących obiektach oczyszczalni nie jest procesem prostym, wymaga czasu i precyzji działania. Okres rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków charakteryzuje się zmiennymi parametrami technologicznymi i w związku z tym osiągnięcie wymaganych stężeń wskaźników zanieczyszczeń jest w znacznym stopniu utrudnione. Stan taki może trwać do czasu osiągnięcia pełnej stabilizacji mikrobiologicznej osadu czynnego, w tym szczególnie: stężenia osadu czynnego, zawartości części organicznych, indeksu objętości i wieku osadu.   

Pobierane w kolejnych dniach próbki wykazują znaczną poprawę jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika.

Prowadzone prace zmierzają do uzyskania wymaganych parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym dla oczyszczalni, a zmiana technologii oczyszczania ścieków na wdrażaną została zaproponowana przez inspektorów WIOŚ jako najbardziej efektywna metoda oczyszczania.

Wdrażane procesy rozruchowe nie powinny być zatrzymywane, tym bardziej, że szybko przynoszą pożądane skutki.  

Zamieszczone niżej, krótkie video przedstawia fragment zmian dokonanych na oczyszczalni.

Skip to content