Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z § 4 Uchwały Nr LXXVII/387/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin zmienionej  Uchwałą Nr LXXVIII/394/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 28 lutego 2024 r. oraz Wstępnej Promesy

ogłaszam

nabór wniosków o dotację ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin.

Zgodnie z w/w uchwałą dotacja może być udzielona w wysokości 98% wartości inwestycji.

Dotacja  ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Żychlin może być udzielona:

– w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pod nazwą – Konserwacja obrazu „Św. Piotr i Paweł” z ołtarza głównego kościoła parafialnego w Żychlinie, na którą Gmina Żychlin otrzymała Wstępną  Promesę Nr RPOZ/2022/10206/PolskiLad
z dnia 25.07.2023 r.

– w kwocie 98.000,00 zł na zadanie pod nazwą – Konserwacja obrazów w kościele pw. Św. Aleksandra w Śleszynie, na którą Gmina Żychlin otrzymała Wstępną Promesę Nr RPOZ/2022/12858/PolskiLad z dnia 25.07.2023 r.

Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać dane określone w § 2 regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały.

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do Burmistrza Gminy Żychlin w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (może być wypełniony według załączonego druku pomocniczego).

Zgodnie z §1 ust. 6 regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały warunkiem  ubiegania się o dotację
i udzielenia dotacji jest posiadanie przez wnioskodawcę wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego
w wysokości 2% wartości inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia o których mowa w §1 ust. 8 i 9 regulaminu stanowiącego załącznik do w/w uchwały.

Wniosek musi być podpisany przez osobę/ osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania właściciela/i zabytku i zaciągania w jego/ich imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).

Wniosek może dotyczyć tylko zadania, na które Gmina Żychlin otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania
z Programu.

Informacja o przyjęciu wniosku i udzieleniu dotacji w trybie uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Gminy w Żychlinie.

Warunki realizacji zadania:

  • Udzielenie dotacji umożliwi Wnioskodawcy rozpoczęcie postępowania zakupowego na realizację zadania, które powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Żychlin Wstępnej Promesy tj. najpóźniej do 25.07.2024 r.
  • Po rozstrzygnięciu postepowania zakupowego, określającego wartość ostateczną zadania i harmonogram jego realizacji, Gmina Żychlin wystąpi  o Promesę;
  • Wnioskodawca może rozpocząć realizację zadania po podpisaniu z Gminą Żychlin umowy o udzielenie dotacji, zawartej na podstawie Promesy pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Żychlin;
  • Umowa o udzielenie dotacji będzie regulowała szczegółowe terminy i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Burmistrz Gminy Żychlin

                                                                                          (-) Grzegorz Ambroziak

Skip to content