Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

ZARZĄDZENIE NR 35/24
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN
z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz.344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906, poz. 2029), Uchwały
Nr LXXIV/373/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie  z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – zarządzam co następuje:

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej
do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/-/ Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content