Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Budowa windy przy Urzędzie Gminy w Żychlinie już rozpoczęta!

Urząd Gminy informuje, że w związku z otrzymanym dofinansowaniem  ze  środków PFRON-u w wysokości 550000,00;zł.,po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w dniu 26 lutego br. została podpisana z Firmą PHU Elvis- Robert Kaczmarek z Żychlina umowa na wykonanie zadania p.n.: „Rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Żychlinie o zewnętrzny szyb windowy  z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy.”

Okres realizacji inwestycji określono od 26.02.2024 do 30.08.2024r. Koszt realizacji ww inwestycji  zgodnie
z przedłożoną ofertą wynosi: 762600,00zł.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku Urzędu Gminy Żychlin o zewnętrzny szyb windowy z pomieszczeniem wiatrołapu i wyposażeniem w dźwig osobowy, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz z dysfunkcjami słuchowymi i  słuchowymi, budowie instalacji wewnętrznych elektroenergetycznych i niskoprądowych, budowie ziemnej instalacji elektrycznej zalicznikowej nN, budowie przyłącza telekomunikacyjnego, budowie chodników utwardzonych, montażu elementów małej architektury, oraz wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych (wewnętrznych
i zewnętrznych), w tym usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie
w miejscowości Żychlin, na działkach nr. ew. 207/2 i207/7, obr. ew. 0001-Żychlin.

Szyb  windowy zlokalizowany będzie od północnej strony budynku Urzędu Gminy w Żychlinie.

Program „Dostępna przestrzeń publiczna” , dofinansowanie ze środków PFRON
projektu pod nazwą: „Dostępna przestrzeń publiczna w Gminie Żychlin”,
Umowa nr PPA/000001/05/D z dnia 23.10.2023r

Zdjęcia poglądowe z podobnej realizacji

Skip to content