Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie – nieruchomość przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 175/23

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 24 października 2023r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40, 572, 1463, 1688) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463), Uchwały Nr LIII/252/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie  z dnia 25 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – zarządzam co następuje:

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

            § 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Żychlinie. Informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie.

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skip to content