Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

ZARZĄDZENIE NR 171/23BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN z dnia 20 października 2023r.  

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w dzierżawę  na okres do trzech lat. 

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym   (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 13 ust 1. i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463), zarządzam co następuje:             § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres krótszy niż trzy lata, stanowiący załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia.           

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Żychlinie. Informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

           

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie

           

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skip to content