Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres trzech lat

ZARZĄDZENIE NR 152/23

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  w najem  na okres do trzech lat.

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) oraz art. 13 ust 1. i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344, 1113, 1463), zarządzam co następuje:

            § 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres krótszy niż trzy lata, stanowiący załącznik Nr  1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Żychlinie oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Żychlinie. Informacje o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Załącznik Nr 1 
               do Zarządzenia Nr 152/23 
               Burmistrza Gminy Żychlin 
                 z dnia 14 września 2023 r. 

Lp. Działka nr Powierzchnia całej nieruchomości w m2 Nr KW Opis nieruchomości Okres najmu Wysokość miesięczna opłaty czynszu  za najem Termin wnoszenia opłat 
1. Część nieruchomości  o nr 627/12  1903 LDK/0007712/5 Część nieruchomości położonej  
w Żychlinie, przy ul. 1-go Maja, zabudowanej stacją transformatorową  
o wymiarach: 4,2 x 2,4 x 3,53, wraz  
ze zjazdem do drogi publicznej powiatowej.  Powierzchnia nieruchomości zabudowanej oddana w najem  
100 m2 – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego zarządzenia.  
Od 21.10.2023r.do 20.12.2024r. od 21.10.2023r. do 20.03.2024r. – 2.700,00 zł netto; od 21.03.2024r. do 20.12.2024r. – 2.400,00 zł netto   Miesięczna opłata czynszu zostanie powiększona  
o należny podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury przez Gminę 
Czynsz płatny  
w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury na rachunek bankowy w niej wskazany 

Uwagi. 
 

  1. Najemca będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z eksploatacji, konserwacji, napraw stacji.  
  1. Gminie przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia jedynie z ważnych przyczyn  
    lub bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia obowiązków Najemcy wynikających z niniejszej umowy.  

Załącznik graficzny:

Skip to content