Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej- ul. Narutowicza

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344, 1113, 1463) a także § 4, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVIII/346/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

  Lp  PołożenieNr działkiPow.
w ha
Nr Księgi WieczystejOpis nieruchomościForma zbyciaCena wywoławcza
(w zł)
Wadium (w zł)Termin przetargu
1Żychlin
ul. Gabriela Narutowicza
758/1
759
760
0,0314
0,0500
0,0287

LD1K/00012379/6
LD1K/00002879/8
LD1K/00002879/8
 
Nieruchomość niezabudowana składająca się z trzech działek ewidencyjnych, tworząca pod względem funkcjonalnym jednolitą całość gospodarczą. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin działki ewid. o nr 758/1, 759, 760 są przeznaczone pod tereny zabudowane i tereny przeznaczone do zabudowy
i zagospodarowania wg dominującej funkcji: usługowej, centrotwórczej Śródmieścia oraz usług ogólnodostępnych poza strefą Śródmieścia. Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny. Możliwość zabudowy z zachowaniem historycznych linii regulacyjnych i linii zabudowy z zachowaniem zabytkowej pierzei ulicy Narutowicza. Nieruchomość o kształcie wieloboku zbliżonego do prostokąta, ściętego od strony północno-zachodniej, fragmentarycznie utwardzona. Od strony północnej na części działki nr 758/1 przebiega ogrodzenie, będące własnością właściciela działki sąsiedniej tj. dz. 757/1. Przez teren działek przechodzą następujące media: en. elektryczna NN, sieć wodociągowa
i kanalizacyjna. Powyższe media nie utrudniają ewentualnego zagospodarowania działek. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z części jednokierunkowej ulicy Narutowicza. Na nieruchomości znajduje się przenośny pawilon handlowy
nie będący własnością Gminy Żychlin (umowa najmu gruntu
pod przenośnym pawilonem handlowym została wypowiedziana dotychczasowemu najemcy z dniem 31.12.2015r.).
przetarg ustny nieograniczony260.000,0026.000,0019.10.2023r godz. 10:00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 sala nr 13. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Żychlin nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 16.10.2023r. do godz. 12:00. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium dla działki o nr 758/1, 759, 760 położonej w Żychlinie przy ul. Gabriela Narutowicza z imieniem
i nazwiskiem nabywcy”. Dowodem wpłaty będzie okazanie wydruku potwierdzenia przelewu bankowego.

Uwagi !

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej
  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność, cenę uzyskaną w przetargu należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane
  ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.
 3. Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń
  tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 131/23 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 08.08.2023r.
 4. Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.
 5. Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie tel. (24) 35-12-038

RGO. 6810.248.5.2023r.                                          

Żychlin, dnia 05.09.2023r.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin


Skip to content