Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej- ul. 1 Maja

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.344, 1113, 1463) a także § 4, § 6 ust. 5 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXVIII/347/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Burmistrz Gminy Żychlin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości tj.

Lp.PołożenieNr
działki
Pow.
w ha
Nr Księgi
Wieczystej
Opis nieruchomościForma zbyciaCena
wywoławcza
(w zł)
Wadium
( w zł)1.
Termin przetargu
1.Żychlin
ul. 1 Maja
2280,0277LD1K/00002691/6Nieruchomość niezabudowana położona w centralnej części miasta Żychlin, pomiędzy ulicami 1 Maja a ulicą Młyńską. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren działki nieuzbrojony i nieoświetlony. W przyległych ulicach znajdują się następujące media energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, ciepłociąg. Dostęp bezpośrednio z dróg utwardzonych z chodnikami. Teren działki wymaga uporządkowania.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin działka nr 228 jest przeznaczona pod tereny zabudowane
i tereny  przeznaczone do zabudowy i zagospodarowania według dominującej funkcji: usługowej, centrotwórczej Śródmieścia oraz usług ogólnodostępnych poza strefą Śródmieścia.
przetarg ustny nieograniczony25.000,002.500,0019.10.2023r godz. 12:00

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w Urzędzie Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 sala nr 13. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Gminy Żychlin nr 83 9022 0007 0000 2408 2007 0009 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem tj. do 16.10.2023r. do godz. 12:00. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium dla działki o nr 228 położonej w Żychlinie przy ul. 1 Maja z imieniem
i nazwiskiem nabywcy”. Dowodem wpłaty będzie okazanie wydruku potwierdzenia przelewu bankowego.

Uwagi !

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej
  nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej traci wpłacone wadium, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy. Nabywając nieruchomość na własność, cenę uzyskaną w przetargu należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty związane
  ze sporządzeniem umowy ponosi w całości nabywca.
 3. Wykaz w/w nieruchomości z przeznaczeniem do sprzedaży został podany do publicznej wiadomości (wywieszony na tablicy ogłoszeń
  tut. Urzędu oraz publikacja w prasie i na stronie internetowej) Zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2023 Burmistrza Gminy Żychlin
  z dnia 11 sierpnia 2023r.
 4. Burmistrz Gminy Żychlin zastrzega sobie prawo unieważnienia ogłoszonego przetargu.
 5. Szczegółowe informacje o zbywanej nieruchomości można uzyskać w tut. Urzędzie tel. (24) 35-12-038

RGO. 6810.286.4.2023r.                                          

Żychlin, dnia 05.09.2023r.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content