Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Polski Ład edycja nr 8 – priorytetowe inwestycje w infrastrukturę techniczną i ochronę środowiska.

W ramach kolejnej 8 edycji programu inwestycji, gmina Żychlin złożyła dwa nowe wnioski o dofinansowanie na kwotę 13,4 mln złotych.

Priorytetowymi zadaniami są:

1. Strategiczna modernizacja gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców miasta i gminy Żychlin (budowa nowej stacji uzdatniania wody w Żychlinie wraz z elementami modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej) – 11,4 mln zł.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu obiektu stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi urządzeniami i sieciami łączącymi nowy obiekt SUW z dotychczas funkcjonującym oraz częściowej modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej. Teren przeznaczony pod inwestycję w SUW usytuowany jest bezpośrednio przy istniejącej, wybudowanej w latach 60/70 XX w. stacji uzdatniania, we wschodniej części Żychlina przy ul. Łukasińskiego. Inwestycja dotyczy budowy stacji uzdatniania wody z instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej. Wykonane mogą zostać: budynek SUW, odstojnik popłuczyn, zbiorniki retencyjne, neutralizator odcieku, wewnętrzna linia zasilająca, drogi wewnętrzne, ogrodzenie itp.
Realizacja zadania zwiększy niezależność gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, zapewni stabilność procesu produkcji i ciśnienia wody, a wysoki standard wyposażenia technicznego doprowadzi do optymalizacji procesów technologicznych oraz minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i strat własnych.
Projekt będzie realizowany na rzecz bardziej konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki wprowadzając tym samym oszczędności zasobów wodnych i energii. Zakres jego zgodny jest z zasadą zrównoważonego rozwoju, nowa stacja uzdatniania wody wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nastąpi proces integrowania działań z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Dodatkowo zmodernizowany będzie fragment systemu kanalizacyjnego.
Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowana dokumentacja techniczna projektu wraz z kosztorysami będą stanowiły koszt kwalifikowalny projektowanej inwestycji.

2. System Indywidualnej Segregacji Odpadów umożliwiający kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej – 2 mln zł.

Projekt zakłada implementację Systemu Indywidualnej Segregacji wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych System pozwoli na usprawnienie takiego obszaru Gospodarki Odpadami jak: realizacja obowiązku segregowania odpadów u źródła wytwarzania poprzez dynamiczne zwiększenie masy odpadów selektywnych przy jednoczesnym zmniejszeniu masy odpadów zmieszanych, kontrola jakości odpadów aby stały się surowcami wtórnymi, zarządzanie odbiorem odpadów – możliwość przejścia z systemu harmonogramowego na dynamiczne trasy odbioru. Inwestycja w SISO odpowiada aktualnym wyzwaniom, które stoją przed gminami w zakresie Gospodarki Odpadami tj. zarządzanie zgodnie z hierarchią postępowania odpadami. Urządzenia mechaniczne tworzące System są wykonane w 90% z surowców, które podlegają recyklingowi. Rozwiązanie ma na celu podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców, zapewnić wzrost w zakresie skuteczności recyklingu odpadów. System informatyczny zlokalizowany jest w jednej serwerowni w Polsce ma ograniczyć ilość energii elektrycznej potrzebnej do jego utrzymania. Budowanie wiedzy nt. ilości i rodzaju odpadów wytwarzanych indywidualnie w gospodarstwach domowych wpływa na świadomość przyszłych wyborów konsumenckich, a co za tym idzie na ograniczanie ich ilości. Wprowadzenie systemu pozwoli na: zlikwidowanie anonimowości i zbiorowej odpowiedzialności w zabudowie wielorodzinnej, podniesienie masy odpadów selektywnie zbieranych, podniesienie poziomu segregacji w gospodarstwach domowych, podniesienie poziomu jakości wysegregowanych odpadów poprzez kontrole jakości, zbudowanie wiedzy na temat masy i rodzaju odpadów gromadzonych w zabudowie wielorodzinnej, poprzez legalizowany pomiar ważenia, optymalizację ilości miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz częstotliwości odbiorów odpadów komunalnych poprzez pomiar poziomu zapełnienia pojemnika. Realizacja projektu przyczynia się do tworzenia korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju i ma na celu stopniowe uzyskiwanie przez miasto właściwych poziomów wskaźników odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym zmniejszenia ilości odpadów składowanych na składowisku czy poddawanych procesom utylizacji termicznej.

Od 2019 roku testowany jest w Polsce nowy system segregowania odpadów autorstwa polskich innowatorów. Pierwsze realizacje zostały wykonane w Ciechanowie, gdzie z roboczą wizytą udał się burmistrz Żychlina z pracownikami zajmującymi się gospodarką odpadami i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Ciechanowie samorządowcy mieli okazję wysłuchać opinii na temat nowego rozwiązania, informacji o wszystkich wadach i zaletach systemu oraz pozytywnych skutkach jego wprowadzenia. Podczas przeglądu instalacji nadarzyła się sposobność do wysłuchania opinii mieszkanki, korzystającej z systemu.

Jest to bardzo ciekawe i nowoczesne rozwiązanie, które jest bardzo pomocne w osiąganiu wyższych poziomów recyklingu, a przede wszystkim stanowi wygodne rozwiązanie dla mieszkańców i podnosi estetykę otoczenia.

Nasza miejscowość dołączyłaby w ten sposób do grupy innowacyjnych samorządów w tym bardzo trudnym i wymagającym zakresie działalności ekologicznej.

Skip to content