Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Święto samorządu terytorialnego

Reforma samorządu terytorialnego w Polsce dokonana po 1990 r. była jedną z najistotniejszych i najlepszych zrealizowanych w demokratyzującym się po latach socjalizmu kraju. Pierwszy z etapów wykonano tuż po pierwszych wolnych wyborach. Utworzono samorząd terytorialny na szczeblu gminy, z pełnią praw i obowiązków oraz własnym terytorium, dochodami i możliwościami decydowania o samej sobie.

Kolejny etap reformowania kraju wydarzył się w roku 1998 r., gdy powstał trójszczeblowy samorząd terytorialny – wprowadzono powiaty i znacząco zmniejszono liczbę województw z 49 do 16.

Reformy samorządowe przez większość specjalistów i komentatorów życia społeczno- gospodarczego w Polsce uznawane są za te, które udały się najlepiej rządzącym i stanowią o poprawie jakości życia mieszkańców, dzięki ich decydowaniu poprzez swoich przedstawicieli w radach gmin w najważniejszych sprawach bieżących i inwestycyjnych.

Efektem reform było wytyczenie fundamentalnych zasad, na jakich do dziś opiera się samorząd. Szczeble samorządu terytorialnego są oddzielone od władzy rządowej, zarówno w formie uchwałodawczej jak i wykonawczej. Kontrola państwowa dotyczy tylko sfery legalności działań organów samorządu, a nie ich celowości. Organem kontroli zostali wojewodowie. Na decyzję samorządu przysługuje odwołanie i skarga do sądu. Wskazano i przekazano gminom własności komunalną. Samorząd zyskał ochronę prawną jak każdy inny podmiot. Odbywają się wolne i demokratyczne wybory do samorządów. W tym czasie zniknęły z obrotu organizacyjno-prawnego w Polsce rady narodowe.

Spośród przeprowadzonych w 1998 roku czterech wielkich reform, czyli reformy ochrony zdrowia, reformy edukacyjnej, reformy ubezpieczeń społecznych i reformy samorządu terytorialnego, do dziś najlepiej odbieraną i uznawaną za bardzo udaną przedstawia się tę ostatnią.

Z okazji Święta samorządu terytorialnego przypadającego na dzień 27 maja pragnę złożyć wszystkim budowniczym samorządności w Polsce, ludziom zaangażowanym w pracę samorządową, radnym i urzędnikom samorządowym wszystkich szczebli i wreszcie najważniejszym w działalności samorządu – mieszkańcom naszych wsi, miasteczek i miast życzenia osiągnięcia wszelkich planów i wielkich sukcesów w Waszej nieustającej pracy na rzecz społeczności.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content