Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacja o  zbliżających się kontrolach opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy w Żychlinie przypomina o obowiązkach nałożonych na właścicieli nieruchomości, wynikających z art. 5 ust 3a i 3b  z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Na mocy w/w przepisu każdy właściciel nieruchomości, nieprzyłączonej do sieci kanalizacyjnej, zobowiązany jest do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do pozbywania się zgromadzonych nieczystości  ciekłych w sposób zgodny  z przepisami ustawy oraz odrębnymi przepisami.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usługi wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu
nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Zgodnie z Uchwalą Nr LXI/305/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 19 stycznia 2023r.  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin” częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego winna być wykonywana w sposób zapewniający, że nie nastąpi jego przepełnienie, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy. Natomiast częstotliwość opróżniania osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków winna wynikać z instrukcji eksploatacji oczyszczalni lub w przypadku jej braku nie rzadziej niż raz na 24 miesiąca.

Mając na uwadze art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5a w/w ustawy w miesiącach maj- czerwiec 2023r rozpoczną się kontrole właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żychlin w zakresie posiadania zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadania dowodów uiszczenia opłaty za niniejsze usługi.

Na terenie gm. Żychlin zezwolenie na wykonywanie powyższych usług posiadają:

  1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (24) 254-29-86;
  1. ASAPOL Sp. z o.o., ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin, tel. (24) 285-11-01;
  2. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów Parcel 22, 99-322 Oporów, tel. 661-415-012;
  3. WC Serwis Polska Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze, tel. (32) 278-45-31 (wyłącznie przenośnie urządzenia sanitarne);
  4. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno, tel. 692-416-392
  5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Łukasińskiego 60, tel. 99-320 Żychlin, tel. (24) 351-20-90
  6. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800
  7. Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX Paweł Lewandowski, Szewce Walentyna 23A, 99-311 Bedlno, tel. 601-524-058.

  Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają obowiązujących umów na wywóz nieczystości ciekłych powinni niezwłocznie taką umowę zawrzeć i okazać się nią w momencie kiedy będą przeprowadzane kontrole.

Ponadto informuję iż Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków. Pozbywania się nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami  podlega karze grzywny.

Skip to content