Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Aktualizacja -Nabór wniosków o dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Żychlin

Wydłużony termin na składanie wniosków do 10 marca 2023 roku!

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Żychlin mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Urząd Gminy w Żychlinie informuje, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne zlokalizowane na terenie gminy Żychlin, zainteresowani usunięciem foli i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) mogą składać wnioski o sfinansowanie kosztów odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do dnia 10 marca 2023 r. Planowany termin realizacji zadania to rok 2023.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin. Wniosek może zostać przesłany w sposób tradycyjny na adres Urzędu Gminy Żychlin, drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym bądź złożony za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w składanym przez Gminę wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na pokrycie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Dane z wniosków są niezbędne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania przez Gminę Żychlin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i określenia skali problemu związanego z odpadami rolniczymi na terenie gminy. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Żychlin dofinansowania zadanie nie będzie realizowane. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

W ramach realizacji zadania rolnik będzie zobowiązany do dostarczenia odpadów rolniczych w terminie, godzinie i miejscu wskazanym przez pracownika Urzędu Gminy w Żychlinie. Odpady powinny być posegregowane na poszczególne rodzaje i zapakowane np. w Big Bag.

Ponieważ podatek VAT nie będzie stanowił kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, gmina zastrzega, że każdy Uczestnik projektu zobowiązany będzie do uregulowania należnego podatku w kwocie odpowiadającej wartości podatku VAT (8%) od usługi odbioru, załadunku, transportu oraz unieszkodliwiania takiej ilości odpadów jaką przekazał.

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW nie może przekroczyć 500 zł netto za tonę przedmiotowych odpadów. W przypadku przekroczenia kwoty maksymalnej czyli 500 zł netto za 1 tonę odpadów przez Wykonawcę, różnica kosztów zostanie przeniesiona na wytwórcę odpadów, czyli rolnika.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu tel. (24) 351-20-39.

Skip to content