Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zakup węgla po preferencyjnej cenie

Gmina Żychlin, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, kontynuuje w roku bieżącym akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę w okresie od 4 do 31 stycznia 2023r.

Wnioski złożone po tym terminie będą pozbawione praktycznej możliwości ich realizacji z uwagi na długość procesów logistycznych związanych z zakupem przez Gminę opału z PGG oraz ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi kopalń.

Informujemy, że wszystkie wnioski złożone do 31.12.2022r. i pozytywnie zweryfikowane przez MGOPS będą realizowane według kolejności ich złożenia do MGOPS-U, sukcesywnie w miarę otrzymywania węgla z PGG .

Nowe wnioski składane na zakup preferencyjny po 01.01.2023r. będą realizowane także według kolejności ich złożenia do MGOPS, dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich zaległych wniosków z 2022r.

Zakup węgla od gminy a dodatek węglowy

„Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”.

Ponadto preferencyjny zakup węgla przysługuje osobom, które nie nabyły ani żadna osoba z ich gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

1. otrzymała dodatek węglowy lub

2. ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę lub

3. spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Jak weryfikowane są wnioski o tani węgiel przez gminę?

Wnioski są weryfikowane w celu sprawdzenia, czy:

1. wnioskodawca jest mieszkańcem gminy 2. ma prawo do dodatku węglowego. Dla sprawdzenia wniosku gmina ma dostęp do rejestru PESEL, ewidencji ludności i CEEB.

Węgiel kamienny (ekogroszek/groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. Na podstawie znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu

preferencyjnego ( Dz. U. z 2022r. , poz. 2493), jeżeli do dnia 31.12.2022r. nie złożono wniosku o zakup preferencyjny opału lub nie dokonano zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to limit ilości paliwa stałego może zostać powiększony we wniosku składanym na okres od.01.01.2023r. do max. 3000kg.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie , ul. Barlickiego 15A, elektronicznie poprzez EPUAP -na adres: /MGOPS_ZYCHLIN/SkrytkaESP

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Skip to content