Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Rewitalizacja

Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żychlin

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy Żychlin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Gminnego Programu Rewitalizacji

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 6 ust. 1 i ust.2 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 28, 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami,  projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żychlin sporządzony zgodnie z Uchwałą LXVII/341/2023 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żychlin na lata 2023-2030 – zwanym dalej projektem, który zostanie zamieszczony do publicznego wglądu poprzez:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazychlin.pl;

2) zamieszczenie na stronie internetowej www.zychlin.eu w zakładce REWITALIZACJA

3) udostępnienie w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Barlickiego 15a, Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji z możliwością zgłaszania uwag, opinii i propozycji zmian.

3. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.  

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa § 1, zostaną przeprowadzone w okresie
od 20 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a),
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 6. podmioty, inne niż wymienione w punkcie e), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

§ 3. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Żychlin (https://www.zychlin.eu/ w zakładce REWITALIZACJA),
w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gminazychlin.pl/), a także na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Żychlin.

§ 4. Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu, w biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazychlin.pl.
 2. spotkania otwartego / debaty przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2023 r. oraz
  w dniu 22 listopada 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy
  ul. Barlickiego 15a o godz. 16:00,
 3. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji Pani Edyta Ledzion tel. (24) 351 20 16 w godzinach pracy urzędu w terminie konsultacji.  

§ 5. Formularze konsultacyjne należy składać w terminie określonym w  § 2 pkt.1. Miejscem składania formularzy konsultacyjnych jest Gminne Centrum Promocji i Informacji w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a lub przesłanie drogą elektroniczną na adres: edyta.ledzion@gminazychlin.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Żychlinie, Referat Gminne Centrum Promocji i Informacji, ul. Barlickiego 15a , 99-320 Żychlin z dopiskiem „Konsultacje Społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żychlin”.

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik referatu Gminne Centrum Promocji i Informacji.

§ 7. Niezwłocznie po zakończeniu procesu konsultacji zostanie sporządzony raport, stanowiący informację podsumowującą ich przebieg. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminazychlin.pl, na stronie internetowej www.zychlin.eu oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Załącznik nr 1 – Gminny program rewitalizacji Gminy Żychlin

Załącznik nr 2 – Formularz uwag

Załącznik nr 3 – Mapa rewitalizacji

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żychlin

Raport z konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy Żychlin

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Żychlin

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1591), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam, że od 3 stycznia do 3 lutego 2023 roku prowadzone są konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Gminie Żychlin.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,  
 2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin, godz. 16:30 z możliwością uczestnictwa online za pomocą wygenerowanego linku udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,
 3. debaty przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a o godz. 16:00,
 4. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji Pani Edyta Ledzion tel. (24) 351 20 16.

Załącznikiem do ogłoszenia jest mapka wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar podlegający rewitalizacji wraz z uzasadnieniem i formularz konsultacyjny.

Uwagi zgłoszone przed dniem 3 stycznia 2023 r. i po 3 lutym 2023 r. nie będą rozpatrywane, oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

ZAŁĄCZNIKI

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Analiza wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Mapa obszaru rewitalizacji

Ankieta w wersji papierowej

Ankieta w wersji elektronicznej
https://forms.gle/5KRdKUUYrJmzYKmh6

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żychlin

o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Żychlin

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1591), art. 6 ust. 2  i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamiam że od 3 stycznia do 3 lutego 2023 roku zostaną poprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żychlin.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w Gminie Żychlin.

Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,  
 2. warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 11 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin, godz. 16:30 z możliwością uczestnictwa online za pomocą wygenerowanego linku udostępnionego na stronie internetowej www.zychlin.eu ,
 3. debaty przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie przy ul. Barlickiego 15a o godz. 16:00,
 4. zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest pracownik referatu Gminnego Centrum Promocji i Informacji Pani Edyta Ledzion tel. (24) 351 20 16.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapką przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Żychlin wraz z formularzem konsultacyjnym będą udostępnione od 3 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r. na stronie internetowej www.zychlin.eu w zakładce REWITALIZACJA w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie,
w referacie Gminne Centrum Promocji i Informacji.

Uwagi zgłoszone przed dniem 3 stycznia 2023 r. i po 3 lutym 2023 r. nie będą rozpatrywane, oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym za wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów czy prowadzonej debaty.

/-/ Grzegorz Ambroziak

Burmistrz Gminy Żychlin

Skip to content