Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Preferencyjny zakup węgla

Gmina Żychlin, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy Gminy mogą składać wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od  9 listopada 2022 r.

Zakup węgla od gminy a dodatek węglowy

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”.

Ponadto preferencyjny zakup węgla przysługuje osobom, które nie nabyły ani żadna osoba z ich gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:

  1. otrzymała dodatek węglowy lub
  2. ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę lub
  3. spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Jak weryfikowane są wnioski o tani węgiel przez gminę?

Wnioski są weryfikowane w celu sprawdzenia, czy:

  1. wnioskodawca jest mieszkańcem gminy
  2. ma prawo do dodatku węglowego.

Dla sprawdzenia wniosku gmina ma dostęp do rejestru PESEL, ewidencji ludności i CEEB.

Węgiel kamienny (miał, ekogroszek/groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żychlinie , ul. Barlickiego 15A,  elektronicznie poprzez EPUAP -na adres: /MGOPS_ZYCHLIN/SkrytkaESP

Wzór wniosku znajduje się w załączniku.

Skip to content