Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

To już 15 absolutorium Burmistrza Gminy Żychlin

W trakcie 54. Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie w dniu 24 czerwca 2022r. rozpatrywano projekty uchwał w sprawach udzielenia wotum zaufania burmistrzowi, przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium burmistrzowi w zakresie realizacji budżetu gminy za 2021 rok.

Po otwarciu posiedzenia przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i stwierdzeniu prawomocności obrad, radni zapoznali się m.in. z informacjami o stanie Gminy za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. Najpierw Rada Miejska jednogłośnie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Następnie po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin oraz zapoznaniu się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w tejże sprawie, wszyscy obecni Radni Rady Miejskiej 11 głosami „za”, przyjęli uchwałę i tym samym udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2021 rok.

To już 15 absolutorium Burmistrza Ambroziaka, który sprawuje swoją funkcję od 2006 roku.

Po udzieleniu absolutorium burmistrz złożył serdeczne podziękowania za współpracę wszystkim radnym, współpracownikom, kierownikom i pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych, sołtysom i wszystkim zaangażowanym w sprawy gminy.

red.

Skip to content