Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

54. Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje 54 Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie informacji o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 3. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Żychlin za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Żychlin  wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.
 6. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Żychlin z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2021r.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
 11. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie absolutorium za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2021 rok.
 13. Przyjęcie sprawozdań za 2021 rok z działalności:
 14. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 15. Żychlińskiego Domu Kultury,
 16. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 17. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. o zmianie Uchwały Nr LIII/249/2022 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
  1. zmiany budżetu gminy na 2022 r.,
  1. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Żychlin,
  1. zmiany Uchwały Nr XIV/65/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 13 października 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Żychlin w spółkach prawa handlowego.

15. Sprawy różne.

16. Przyjęcie Protokołu Nr LIII/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

17. Zakończenie obrad.

Skip to content