Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacje dla osób goszczących uchodźców – można już składać wnioski o wypłatę świadczenia za przyjęcie uchodźców

Mieszkańcy dający schronienie Ukraińcom mogą już składać wnioski o refundację kosztów.

W całej Polsce można już ubiegać się o świadczenie rekompensujące wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

W Żychlinie formularze związane z uzyskaniem finansowej rekompensaty można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Barlickiego 15A od poniedziałku do piątku w godz. 8 -14.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (24) 351-20-61 lub w Referacie Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu pod nr tel. 24 351 20 14

Według rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw (link do rozporządzenia) świadczenie przysługuje osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Wzór wniosku jest do pobrania pod artykułem.

Wypełniając wniosek należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem, ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca rozporządzeniem ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Wzór wniosku:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (POBIERZ)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania (POBIERZ)

Skip to content