Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

49. Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje 49 Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 14 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  Sesja zostanie przeprowadzona w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany budżetu gminy na 2022 r.,
  • o zmianie Uchwały Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie obrad.

Skip to content