Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

48. Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie zwołuje 47 Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie na dzień 24 lutego 2022 r. (czwartek)  o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15A.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  Sesja zostanie przeprowadzona w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Transmisję z obrad można obejrzeć tutaj:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany budżetu gminy na 2022 r.,
  • o zmianie Uchwały Nr XLV/223/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2022 rok”,
  • „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”,
  • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok,
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żychlin,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żychlin,

3. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XLV/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. i Protokołu Nr XLVI/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

6. Zakończenie obrad.

Skip to content