Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Zarządzenie nr 17/22 Burmistrza Gminy Żychlin

ZARZĄDZENIE NR 17/22 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 15.02. 2022 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lat.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 13 ust 1. i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ), zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na okres do trzech lal, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy w Żychlinie. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urzędu Gminy w Żychlinie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Skip to content