Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych

Burmistrz Gminy Żychlin działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243, 1535, 2490) oraz Uchwały Nr XLIII/215/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych będącymi zadaniami własnymi gminy z podaniem poniższych informacji.

1. Rodzaje zadań, terminy, warunki realizacji zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

    Nr zadania    Rodzaj zadania                         Warunki realizacji zadania – formy oraz termin realizacji zadania   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zł.
      1.        Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żychlin poprzez: 1. organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego m.in.
w dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, piłka ręczna, siatkówka, siatkówka plażowa, unihok, tenis stołowy, kolarstwo, podnoszenie ciężarów, zapasów, mieszanych sztuk walki, boksu, treningów cross fit. 2. podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży, wspieranie przedsięwzięć dotyczących rozwoju sportu amatorskiego; 3. przygotowywanie do udziału w zawodach, turniejach i rozgrywkach sportowych; 4. organizację imprez i wydarzeń o charakterze sportowym.
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
            34 000,00 zł  
          2.        Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie Działalność edukacyjna uczniów szkół z terenu Gminy Żychlin poprzez: 1.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, warsztatów i zajęć rozwijających zdolności, zainteresowania i umiejętności uczniów; 2. Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innych; 3. Promowanie rozwoju edukacyjnego i zawodowego uczniów oraz współpraca z rodzicami; 4. Organizowanie kampanii i imprez propagujących rozwój edukacji dzieci i młodzieży; 5. Działalność pro edukacyjna skierowana dla najmłodszych dzieci; 6. Działania edukacyjne wspierające i terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
            14 292,00 zł
  3.    Pomoc społeczna,
w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób  
Prowadzenie punktu wydawania żywności lub odzieży – pozyskiwanie, transport, magazynowanie dystrybucja artykułów.  
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
    5 000,00 zł
        4.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  Aktywne spędzenie wolnego czasu dostosowane do rzeczywistych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, organizacji imprez mających na celu integrację osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom udziału w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym ze szczególnym uwzględnieniem promowania aktywnego stylu życia aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez udział w zorganizowanej formie rekreacyjno-turystycznej.  
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku  
          4 300,00 zł  
  5.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  Aktywizacja intelektualna i społeczna w formie organizacji wykładów, prelekcji, warsztatów, promowania aktywnych form spędzania  wolnego czasu dostosowanych do rzeczywistych potrzeb wynikających z wieku emerytalnego
w tym poznawanie walorów krajoznawczych , turystycznych, aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym.
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
    4 000,00 zł
  6.Podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej
 Realizacja zadań związanych z upowszechnianiem tradycji
i historii poprzez organizowanie lub udział w różnego rodzaju wystawach, festiwalach, wydarzeniach związanych
z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji oraz wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie
i przekazywanie treści patriotycznych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej w tym wydawanie publikacji informacyjno-edukacyjnych.  
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
    4 518,00 zł  
    7.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  Działania edukacyjne  i  informacyjne w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w tym elektroniczne oznakowanie zwierząt i sterylizacja, promowanie adopcji  bezdomnych zwierząt, wsparcie w realizacji  działań określonych w Gminnym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
      3 500,00 zł
  8.Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej Realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego  stylu  życia, podnoszenie  poziomu świadomości zdrowotnej  mieszkańców gminy Żychlin poprzez organizację kampanii społecznych, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń lokalnych, prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców Gminy Żychlin poprzez zorganizowaną opiekę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną osobom z chorobą
nowotworową.
Termin realizacji zadania od 25 marca do 15 grudnia 2022 roku
  13 000,00 zł
 82 610,00

2. Warunki przyznawania dotacji. 

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żychlin.  
 2. Ofertę należy sporządzić według wzoru zawartego na formularzu zgodnym z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057). Formularze należy pobrać ze strony internetowej www.zychlin.eu – zakładka NGO oraz z Biuletynu Informacji Publicznej. Formularza oferty nie można modyfikować i wprowadzać żadnych swoich zmian.
 3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej realizującej zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystywane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeśli organizacja nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

Rekomendujemy opisanie w składanej ofercie w części VI. Inne informacje w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

 • Organ administracji publicznej zlecając realizację zadań publicznych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii będzie uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych zobowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 • Oferent musi określić rezultaty planowanych działań założonych w składanej ofercie. Rezultaty powinny być mierzalne i szczegółowo opisane w poz. 5 składanej oferty. Należy pamiętać, że założone rezultaty realizacji zadania publicznego tj. produkty i usługi zrealizowane na rzecz uczestników zadania będą podlegały weryfikacji podczas złożonego sprawozdania końcowego. Nie osiągnięcie założonych rezultatów może skutkować zwrotem dotacji. Nie określenie w sposób mierzalny założonych działań i rezultatów będzie skutkowało mniejszą ilością punktów podczas opiniowania ofert przez komisję konkursową.

Uwaga! Nie wypełniamy poz. 6 oferty tj. „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

6. Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów o których mowa w ogłoszeniu, a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań.

7.  Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji oraz statut organizacji – dokumenty muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.

8.    Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu oferenta w wysokości co najmniej 15 % całkowitego kosztu projektu.

9.    Za wkład oferenta Zleceniodawca uważa:

a) wkład własny, który może mieć formę wkładu finansowego lub niefinansowego tj. osobowego lub rzeczowego;

b) świadczenia od uczestników realizacji zadania.

10. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy gdy:

 • są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • są skalkulowane w odniesieniu do zakresu zadań realizowanych w ramach dofinansowanego zadania (dotyczy to przede wszystkim kosztów stałych, między innymi czynszu, rachunków telefonicznych, wynagrodzeń pracowników etatowych – np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy inne zadania niezwiązane z realizacją projektu);
 • zostaną poniesione w czasie realizacji zadania.

11. Ze środków Samorządu Gminy Żychlin mogą być pokrywane następujące rodzaje kosztów:

I) koszty administracyjne związane z realizacją zadania w wysokości nieprzekraczającej 10 % przyznanej dotacji w tym:

i) koszty osobowe administracji i obsługi projektu, np. koordynator projektu, obsługa administracyjno-biurowa, księgowość (w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu),

ii) koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu – w stosunkowej części przypadającej na dany projekt na przykład opłaty za telefon, faks, opłaty pocztowe, czynsz).

Uwaga ! Koszty administracyjne tj. osobowe i koszty funkcjonowania organizacji nie mogą przekroczyć 10 % przyznanej dotacji.    

II) koszty merytoryczne związane bezpośrednio z realizacją zadań i bezpośrednim uczestnictwem adresatów projektu na przykład: materiały szkoleniowe, materiały do prowadzonych zajęć w ramach projektu na przykład plastyczne, wynajem sali, wynajem sprzętu, żywność, koszty noclegu uczestników, przejazd uczestników, bilety wstępu, nagrody dla uczestników zadania w ogłaszanych konkursach itp.

III) koszty merytoryczne osobowe związane z realizacją poszczególnych zadań na przykład trenerzy prowadzonych zajęć, eksperci, artyści, pedagodzy, inni specjaliści realizujący zadanie (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło lub część wynagrodzenia odpowiadająca zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu);

Uwaga ! Kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia obowiązujące od przyjętej formy zatrudnienia, tj. w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy. Przyjęte stawki wynagrodzeń i płac nie mogą być wyższe od wynagrodzenia wynikającego z przepisów płacowych lub od stawek rynkowych obowiązujących na danym terenie. Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło są zaliczane do kosztów kwalifikowanych osobowych.  

IV)  koszty zakupu sprzętu związane z realizacją projektu do 15 % całkowitej kwoty dotacji pod warunkiem, że wartość zakupionej jednostki sprzętu nie może przekroczyć kwoty 3 500 zł brutto;

V) koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu w tym m.in. koszty plakatów, ulotek, ogłoszeń prasowych, banerów, gadżetów promocyjnych itp. nie mogą przekroczyć 3 % wnioskowanej kwoty dotacji.

Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach dotacji udzielanych przez samorząd tj. Gminę Żychlin należą wydatki nieodnoszące się jednoznacznie do projektu.

W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia środków w ramach poszczególnych pozycji kosztów do wysokości 25 %. Przesunięcia znajdujące się w limicie 25 % nie będą skutkowały wprowadzeniem aneksu.  

Przesunięcia powyżej określonego limitu tj. 25 % będą wymagały pisemnej zgody Zleceniodawcy. Oferent zobligowany będzie przedstawić zaktualizowany budżet, który będzie skutkował wprowadzeniem aneksu do umowy po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.  

12. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu jego realizacji oraz założonych celów i rezultatów. Zmiany wymagają zgody pisemnej Zleceniodawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian w celu wprowadzenia aneksu do umowy.

13. Oferenci rekomendowani do dofinansowania muszą uzyskać w  łącznej punktacji co najmniej 60 % z możliwych do otrzymania punktów tj. 36 pkt. (60 pkt x 60 % = 36 pkt.)  

14. Burmistrz Gminy Żychlin przyznaje dotacje po zapoznaniu się z opinią ofert wypracowanych przez komisję wraz z przedstawionym protokołem z obrad.

15. 36 pkt. otrzymanych punktów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.  

16. W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji z uwagi na brak odpowiedniej ilości środków finansowych oferent po uzgodnieniu może dokonać aktualizacji  harmonogramu i kosztów w związku z realizacją zadania publicznego.

3. Termin składania ofert.

1. Oferty na realizację w/w zadań należy złożyć w formie pisemnej wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty najpóźniej do 2 marca 2022 roku w Biurze Podawczym budynku Urzędu Gminy w Żychlinie do godziny 15:30.
 O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy ( niezależnie od daty stempla pocztowego).

2.    Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Otwarty Konkurs na zadanie Nr…… Nazwa zadania……… opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

3.    Wzór oferty należy pobrać ze strony www.zychlin.eu, zakładka „NGO”, Biuletyn Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Gminy
w Żychlinie. Formularza oferty nie można modyfikować i wprowadzać do niego żadnych swoich zmian.

4.    Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć  ofertę wspólną, która wskazuje:

       a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje;

       b) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wobec organu administracji publicznej.

4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

 1. Ofertę opiniuje Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 13/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 09.02.2021 r. stosując jako narzędzie oceny kartę oceny formalnej i merytorycznej stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Procedura formalna jest dokonywana niezwłocznie od dnia zakończenia przyjmowania ofert, polega na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów dotyczących oferty i oferenta, określonych w ogłoszeniu, prowadzona za pomocą narzędzia jakim jest „Karta oceny formalnej”. Oferty nie spełniające wymogów formalnych takich jak: oferta złożona na złym formularzu, niewypełniona oferta, termin realizacji zadania niezgodny z ogłoszeniem, nieosiągnięty wkład na poziomie 15 %, czy wnioskowana kwota dotacji większa niż zawarta w ogłoszeniu zostają odrzucone bez możliwości uzupełnienia. Uzupełnienie w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia może nastąpić tylko w przypadku braku podpisu osób reprezentujących organizację lub braku załączenia załączników czy omyłek pisarskich. Nie uzupełnienie braków formalnych w terminie powoduje odrzucenie oferty. Oferta sprawdzana jest w ocenie zero jedynkowej TAK/NIE, mianowicie :

 Ocena formalna

1.Oferta spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert  Tak  Nie  
2.Oferta złożona została w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursieTak  Nie  
3.Oferta jest kompletna i złożona na właściwym formularzuTak  Nie  
4.Oferta podpisana została przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu
i KRS
Tak  Nie  
5.Oferta realizuje zadania określone w konkursieTak  Nie  
6.Oferta przewiduje realizację zadania w terminach określonych w ogłoszeniu konkursowymTak  Nie  
7.Oferta zawiera wszystkie wymagane załącznikiTak  Nie  
8.Oferta zawiera właściwy udział procentowy środków własnych.Tak  Nie  
9.Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dotacji określonej
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
Tak  Nie  
10.Koszty administracyjne w łącznej wysokości nie przekraczają 10 % dotacji  Tak  Nie  
11.Koszty promocji zadania w łącznej wysokości nie przekroczą 3 % dotacji.Tak  Nie  
 • Po zaopiniowaniu ofert pod względem formalnym następuje opiniowanie ofert  przez członków komisji zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu wykorzystując kartę oceny merytorycznej. Komisja konkursowa przyznaje punkty za spełnienie określonych kryteriów, mianowicie:
Lp.KryteriumWyznacznik punktacjiPrzyznane punkty
 1Ocena możliwości realizacji zadania publicznego0-10 
 2Ocena kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizacji zadania0-10 
 3Ocena jakości wykonanego zadania w tym kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne0-10 
 4Planowany udział środków finansowych własnych lub innych środków pochodzących
z innych źródeł
0-15 
 5Planowany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną    0-10 
 Analiza i ocena realizacji zadań zleconych
w podmiotowych edycjach konkursu, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków
  0-5 

4.    Oferenci rekomendowani do dofinansowania muszą uzyskać w  łącznej punktacji co najmniej 60 % z możliwych do otrzymania punktów tj. 36 pkt. (60 pkt. x 60% = 36 pkt).

5.    Burmistrz Gminy Żychlin przyznaje dotacje po zapoznaniu się z opinią ofert wypracowaną przez członków komisji wraz z przedstawionym protokołem z posiedzenia.   

6.    Odpowiednia ilość otrzymanych punktów nie jest jednoznaczna z otrzymaniem dofinansowania. 

7.    W przypadku zmniejszenia kwoty dotacji z uwagi na brak odpowiedniej ilości środków finansowych oferent po uzgodnieniu może dokonać zmniejszenia zakresu zadania publicznego.

8.    Na jedno zadanie oferent może złożyć jedną ofertę.

9.    Oferty, które otrzymają poniżej 36 punktów nie otrzymują dofinansowania.

10. Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Żychlinie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej zleceniodawcy w terminie do 7 dni roboczych od wyznaczonej końcowej daty przyjmowania ofert.

11. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od wyznaczonego końcowego terminu składania ofert.

12. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażający chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej proszeni są o zgłaszanie sowich kandydatur na adres e-mailowy: edyta.ledzion@gminazychlin.pl do dnia 25 lutego 2022 roku. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą brać udział reprezentacji organizacji ubiegających się o dotację.

5. Informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w 2021 roku zadaniach publicznych tego samego rodzaju.

  Zadanie publiczneŁączna wysokość dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym
w 2021 roku w zł.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.34 000,00 zł
Nauka, szkolnictwo wyższe i edukacja, oświata i wychowanie.15 000,00 zł
Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc.7 500,00 zł
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie17 000,00 zł
Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz z problemem alkoholowym17 000,00 zł
Działania profilaktyczno-edukacyjne podejmowane wobec dzieci i młodzieży szkolnej8 000,00 zł
Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych.13 000,00 zł
Wypoczynek dla dzieci i młodzieży (profilaktyka).22 000,00 zł
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.7 000,00 zł
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.8 000,00 zł
Wypoczynek dzieci i młodzieży.0,00 zł
Działalność na Rzecz Osób w Wieku Emerytalnym  8 500,00 zł
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.13 000,00 zł
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.5 000,00 zł
Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej15 000,00 zł

                                                                                          Burmistrz

                                                                                          (-) Grzegorz Ambroziak

Druk oferty w wersji edytowanej – pobierz dokument

Zasady przyznawania dotacji – otwórz dokument

Skip to content