Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

ŻDK zaprasza do udziału w festiwalu „Czas na piosenkę”

Żychliński Dom Kultury serdecznie zaprasza wszystkich chętnych miłośników śpiewania do udziału w I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Czas na piosenkę”

Patronat nad festiwalem objął Grzegorz Ambroziak Burmistrz Gminy Żychlin

Szczegóły w regulaminie oraz pod numerem telefonu 721 040 429

Karta Zgłoszenia-pobierz

REGULAMIN I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej CZAS NA PIOSENKĘ!

§1

ORGANIZATOR FESTIWALU, KOORDYNATOR FESTIWALU

 1. Organizatorem Festiwalu jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie, przy ulicy Fabrycznej 3.
 2. Koordynatorem Festiwalu jest Maciej Dzięgielewski, 721 040 429.

§2

CELE FESTIWALU

 1. Prezentacja twórczości wokalnej młodzieży i dorosłych
 2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
 3. Rozwój umiejętności wokalnych, a także interpretacji utworów muzycznych.
 4. Uaktywnienie w zakresie edukacji muzycznej.

§3

UCZESTNICY FESTIWALU

 1. W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści, amatorzy lub zawodowcy, którzy w dniu swojego uczestnictwa w Festiwalu ukończyli 16. rok życia.
 2. Osoba zgłaszająca się do Festiwalu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu następujących warunków:
 3. przyjęcia przez Organizatora prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia, wraz z linkiem do zarejestrowanego nagrania video,
 4. uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 20,00 PLN (dwudziestu złotych) przelewem na konto Organizatora 36 9022 0007 0000 1834 2008 0004 w tytule wpłaty wpisując Czas na Piosenkę 2022- imię i nazwisko Uczestnika.

§4

PRZEBIEG FESTIWALU

 1. Festiwal zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 2. I ETAP(online)- przyjmowanie elektronicznych zgłoszeń od Uczestników oraz eliminacje do II etapu Festiwalu.
 3. II ETAP(stacjonarnie)- przesłuchanie stacjonarne, warsztaty wokalne dla Finalistów oraz Koncert Galowy Laureatów.

§5

I ETAP FESTIWALU

 1. Na potrzeby I etapu Uczestnicy przygotowują nagranie jednej piosenki w języku polskim.
 2. Nadesłane utwory mogą być autorstwa własnego, muzyka i/lub słowa.
 3. Każdy z Uczestników przygotowuje utwór muzyczny z akompaniamentem, podkładem muzycznym lub a cappella.
 4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut.
 5. Prezentacje konkursowe powinny być nakręcone poziomo, ze statycznego ujęcia, wyłącznie na potrzeby Festiwalu.
 6. Użycie mikrofonu jest dozwolone.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagrania. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie Festiwalowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
 8. Filmy konkursowe należy zamieścić na prywatnym koncie na kanale YouTube w dniach 01-28.02.2022
 9. Nagrania Festiwalowe powinny być podpisane według wzoru:

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej

CZAS NA PIOSENKĘ 2022- imię i nazwisko Uczestnika

 1. Za uczestników niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisuje Opiekun Prawny.
 2. Kartę zgłoszenia, link do nagrania oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej należy przesłać na adres mailowy Organizatora stowarzyszenie@zedek.pl do 28 lutego 2022 roku.
 3. Eliminacje dla Uczestników, którzy skutecznie zgłosili swój udział w Festiwalu, odbędą się drogą elektroniczną, na podstawie nadesłanych zgłoszeń.
 4. Lista Uczestników zakwalifikowanych do II etapu nastąpi w terminie do 10 marca 2022 roku.
 5. Osoby zakwalifikowane do II etapu Festiwalu wyrażają niniejszym zgodę na upublicznienie ich imion i nazwisk na liście opublikowanej na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

§6

II ETAP FESTIWALU

 1. Osoby zakwalifikowane do II etapu Festiwalu, noszą miano Finalistów Festiwalu.
 2. 26 marca 2022 roku w Żychlińskim Domu Kultury w godzinach porannych odbędzie się przesłuchanie stacjonarne.
 3. Finaliści podczas przesłuchań wykonują dwie piosenki w języku polskim. W II etapie może zostać powtórzony utwór z eliminacji online.
 4. Organizator zapewnia instrument klawiszowy oraz nagłośnienie.
 5. Występ Uczestników podczas przesłuchań może odbywać się z akompaniamentem na żywo lub podkładem muzycznym.
 6. Tego samego dnia, Finaliści mają obowiązek wziąć udział w warsztatach wokalnych, prowadzonych przez Gościa Specjalnego Festiwalu.                    
 7. Osoby, które przeszły eliminacje II etapu, noszą miano Laureatów Festiwalu i zostają zaproszone do występu podczas Koncertu Galowego Laureatów.
 • Koncert Laureatów z ceremonią rozdania nagród, odbędzie się  26 marca 2022 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Żychlińskiego Domu Kultury.
 • W Koncercie Laureatów będzie możliwy udział publiczności zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

§7

JURY FESTIWALU

 1. Organizator Festiwalu zaprasza do udziału w pracach Jury osoby według własnego swobodnego uznania.
 2. Jury pracuje podczas II etapu Festiwalu.
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.
 4. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków oraz do uczestnictwa w obradach Jury przez cały czas trwania obrad na danym etapie Festiwalu.

§8

NAGRODY

 1. Organizator ustanawia i funduje regulaminowe nagrody pieniężne.
 2. Organizator ustanawia I, II i III nagrodę pieniężną dla Uczestników.
 3. Wysokość nagród Organizator ustali ostatecznie i ogłosi po eliminacjach I etapu Festiwalu.
 4. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury.
 2. Sprawy sporne dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury.
 3. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu samodzielnie pokrywają koszty podróży.
 4. Organizator zapewni wyżywienie w dniu 26 marca (obiad, słodki poczęstunek).
 5. Organizatorzy będą kontaktować się z Finalistami osobiście w celu ustalenia szczegółów dotyczących II etapu Festiwalu.
 6. Organizator, w ramach swojego uznania, a także w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 7. Z uwagi na sytuację pandemiczną Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu organizacji poszczególnych etapów Festiwalu i wyłonienia Laureatów w I etapie Festiwalu.
 8. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników o wszelkich zmianach dokonanych w sposobie  organizacji I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej.
Skip to content