Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przeprowadzono w  okresie od 15.10.2021 r. do 06.11.2021 r. Skierowane zostały do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Żychlin.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie:

  1. Protokołowanego, otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji z możliwością składania opinii i uwag dotyczących konsultowanego zagadnienia w dniu
    20 października 2021 roku o godz. 16:30 w sali Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Barlickiego 15 a.
  2. Zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego od dnia 15.10.2021 r. do 06.11.2021 r.

W czasie zbierania opinii żadna organizacja nie wniosła uwag do zaproponowanego projektu „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Zapisy programu uwzględniają wytyczne wskazane w piśmie PNIK-I.4131.672.2021 przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi mianowicie:

  • 29 – skreślony delegacja rady do określenia w programie, trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert, nie obejmuje uprawnienia do przyznania komisji konkursowej prawa do odrzucania ofert nie spełniających warunków formalnych.
  • 30 – skreślony przekroczenie kompetencji , zagadnienie dotyczące ogłaszania wyników otwartego konkursu ofert reguluje ustawa.

Kwota środków finansowych zaproponowanych w programie uległa zmniejszeniu tj. „planuje się przeznaczyć co najmniej kwotę 167 110,00 zł – zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok. 

Skip to content