Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Statut Gminy

UCHWAŁA NR LI/273/18 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Żychlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Rada Miejska w Żychlinie uchwala Statut Gminy Żychlin w następującym brzmieniu:

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Statut Gminy Żychlin, zwany w dalszej treści „statutem”, stanowi o ustroju Gminy Żychlin, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Statut określa w szczególności:
  1. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy;
  2. zasady działania klubów radnych;
  3. zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej;
  4. zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji;
  5. zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
  6. zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy;
  7. uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu;
  8. zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.

§ 2.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Żychlin;
 2. radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Żychlinie;
 3. radnym – należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Żychlinie;
 4. komisji rady – należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Żychlinie;
 5. komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żychlinie;
 6. komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Żychlinie;
 7. klubie – należy przez to rozumieć Klub Radnych Rady Miejskiej w Żychlinie;
 8. sesji rady – należy przez to rozumieć sesję Rady Miejskiej w Żychlinie;
 9. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie;
 10. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Żychlin;
 11. statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Żychlin;
 12. urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Żychlinie;
 13. ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 14. KPA – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 15. ustawie o petycjach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dział II

Rada

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 4.

Gmina Żychlin jest położona w Powiecie Kutnowskim, w Województwie Łódzkim.

§ 5.

Siedzibą organów gminy jest miasto Żychlin.

§ 6.

Organami gminy są:

 1. organem stanowiącym i kontrolnym gminy – Rada Miejska w Żychlinie;
 2. organem wykonawczym – Burmistrz Gminy Żychlin

Rozdział II

Rada Miejska w Żychlinie

§ 7.

 1. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
 2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i wiceprzewodniczącego.
 3. Rada powołuje komisję rewizyjną oraz komisję skarg, wniosków i petycji.
 4. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań.
 5. Prace rady organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący.

§ 8.

Obsługę administracyjną rady i jej komisji zapewnia Burmistrz

Rozdział III

Radni Rady Miejskiej

§ 9.

 1. Radni w liczbie co najmniej 3 radnych mogą tworzyć klub radnych. Radny może przynależeć tylko do jednego klubu.
 2. Tworzenie klubu obejmuje następujące etapy:
  1. dobrowolne złożenie przez radnych oświadczenia (ustnego lub pisemnego) o wspólnym uczestnictwie na określonych zasadach w procesie podejmowania decyzji przez radę;
  2. jednogłośne przyjęcie przez członków klubu wspólnych zasad reprezentacji wobec rady;
  3. poinformowanie rady o powołaniu klubu.
 3. Klub rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub przez osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji rady lub na piśmie złożonym Przewodniczącemu Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.
 4. Wystąpienie radnego z klubu następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z klubu lub o niewyrażeniu zgody na zasady reprezentacji.
 5. Klub działa w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu. Klub może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały jego członków.
 6. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
 7. Prace klubu organizuje osoba reprezentującą klub (przewodniczący klubu).
 8. Klub przedstawia swoje stanowisko na sesji rady przez osobę reprezentującą.
 9. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Burmistrz może zapewnić klubowi warunki organizacyjne w zakresie niezbędnym do organizacji, odbywania spotkań, jeżeli ich tematem są sprawy związane z działalnością i zadaniami rady.

§ 10.

 1. Przewodniczący Rady może ustalić, w porozumieniu z Burmistrzem, zasady odbywania w urzędzie bezpośrednich spotkań mieszkańców z radnymi.
 2. Zasady, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

§ 11.

Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi urzędu wykonującemu zadania organizacyjne związane z funkcjonowaniem rady miejskiej, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w urzędzie przekazywał niezwłocznie w jego imieniu Burmistrzowi.

§ 12.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, rada może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.
 2. Komisja, o której mowa w ust. 1 przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz przedstawia je na sesji rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust, 1 rada umożliwia radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 13.

Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające termin odbycia sesji rady lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady.

§ 14.

Radny otrzymuje podpisany przez Przewodniczącego Rady dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego.

Rozdział IV

Sesja Rady

§ 15.

 1. Sesją rady jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inną uprawnioną osobę, w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej 8 radnych.
 2. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych z częstotliwością’niezbędną do wykonania zadań rady oraz na sesjach nadzwyczajnych zwołanych w trybie przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym.
 3. O zwołaniu zwyczajnej sesji rady powiadamia się radnych, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia rady, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na oficjalny adres radnego, udostępniony przez Urząd z zaznaczeniem funkcji „potwierdzenie odbioru”. Potwierdzeniem doręczenia jest data wysłania korespondencji z poczty elektronicznej pracownika Urzędu obsługującego radę. Brak potwierdzenia odbioru poczty przez radnego nie skutkuje wadliwym doręczeniem korespondencji;
  2. w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób wskazany w pkt 1 w inny skuteczny sposób uzgodniony z radnym.
 4. W powiadomieniu o sesji należy podać:
  1. termin rozpoczęcia,
  2. miejsce odbycia,
  3. porządek obrad
   oraz załączyć projekty uchwał jak również inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad w formie skanów dokumentów.
 5. Materiały, o których mowa w ust. 4, w tym szczególnie o dużej objętości, których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych nakładów pracy lub trudnościami technicznymi, za zgodą radnego, uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione radnemu do wglądu w biurze rady. 6W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 albo wystąpienia innych nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, rada w trybie określonym w § 21 ust. 2 rozstrzyga, czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć nowy termin sesji. Uwagi co do poprawności zwołania sesji, wnioski ojej odroczenie mogą zgłaszać radni, wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad”.

§ 16.

 1. Burmistrz lub radni w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu rady mogą złożyć wniosek o zwołanie i odbycie sesji nadzwyczajnej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za iłożcny skutecznie, jeżeli zawiera:
  1. proponowany porządek obrad,
  2. projekty uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)
   i został dostarczony do biura rady w godzinach pracy urzędu.
 3. 0 zwołaniu sesji nadzwyczajnej zawiadamia się radnych najpóźniej w przeddzień sesji w sposób właściwy do zwołania sesji zwykłej.

§ 17.

 1. Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji z Burmistrzem.
 2. Zwyczajowo w sesjach mogą uczestniczyć: Burmistrz i jego zastępcy, sekretarz, skarbnik, radca prawny oraz kierownicy referatów merytorycznych, które przygotowały projekty uchwał na sesję.
 3. Do udziału w sesji mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy urzędu.

§ 18.

Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.

§ 19.

 1. Przewodniczący obrad rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: „Otwieram (nr …) sesję Rady Miejskiej w Żychlinie”.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie głosowania, Przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody np. zebranie kworum nie jest możliwe, zamyka sesję lub prowadzi ją dalej, jednakże rada nie podejmuje wówczas uchwał.
 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Projekty uchwał ujęte w porządku obrad, a nie poddane głosowaniu z powodu braku kworum Przewodniczący Rady ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.

§ 20.

 1. Przewodniczący obrad, po otwarciu sesji przedstawia porządek obrad, do którego rada na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Burmistrza może wprowadzić zmiany polegające na:
  1. dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
  2. zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;
  3. zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
  4. zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
 2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym bezwzględna większość ustawowego składu rady opowie się za ich wprowadzeniem.
 3. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami zgłaszania inicjatyw obywatelskich, a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.
 4. Porządek sesji rady, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy. Po zakończeniu debaty odbywa się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

§ 21.

Przewodniczący obrad prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.

§ 22.

 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego obrad.
 2. Przewodniczący obrad może zabrać głos w każdym momencie obrad.
 3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej.
 4. Wnioski natury formalnej przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy przewodniczący obrad udziela głosu mieszkańcom, którzy dokonali zgłoszenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.

§ 23.

Przewodniczący obrad może udzielać głosu osobom zaproszonym na sesję lub spośród publiczności, w kolejności zgłoszeń.

§ 24.

 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
 2. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
 3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 4. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 25.

 1. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby, przewodniczący obrad może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Burmistrzowi lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków bądź przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
 2. W przypadku, gdy punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności, przewodniczący obrad używa również odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności: „zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania”, „przechodzimy do czytania opinii”, „proszę o wyjaśnienia burmistrza”.

§ 26.

Po wyczerpaniu porządku sesji przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam (NR ….) sesję Rady Miejskiej w Żychlinie”.

§ 27.

 1. Sesje rady są rejestrowane w formie protokołu.
 2. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośnikach elektronicznych w celu sporządzenia protokołu, które przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu obrad z poprzedniej sesji.

§ 28.

Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.

§ 29.

 1. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji.
 2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony na sesji w najbliższym, możliwym terminie.
 3. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.
 4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
 5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.

§ 30.

Protokół z obrad sesji powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:

 1. numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;
 2. oświadczenia przewodniczącego obrad dotyczące prawomocności obrad złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;
 3. stwierdzenie przewodniczącego obrad o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;
 4. porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odroczenia, bądź zamknięcia sesji;
 5. odnotowanie faktu sporządzenia i przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
 6. określenie wniesionych pod obrady projektów, uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;
 7. treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;
 8. wykaz uchwalonych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
 9. inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ważność przebiegu sesji i podjęte uchwały;
 10. nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad i jego podpis;
 11. nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół oraz ich podpisy.

§ 31.

Do protokołu dołącza się:

 1. listę obecności radnych;
 2. teksty przyjętych przez radę uchwał;
 3. inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad;
 4. wykazy głosowania zawierające określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu;
 5. dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania, protokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania);
 6. inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.

§ 32.

 1. Uchwały doręcza się niezwłocznie, najpóźniej wciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi.
 2. Wyciągi z protokołu oraz kopie uchwał doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią lub dotyczą ich działalności.

Rozdział V

Uchwały Rady

§ 33.

 1. Sprawę rozpatrywaną podczas sesji Rada rozstrzyga podejmując uchwałę.
 2. W przypadku postanowień rady o charakterze proceduralnym oraz przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji poprzestaje się na odpowiednim odnotowaniu tego faktu w protokole sesji.

§ 34.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 1. Burmistrzowi;
 2. Przewodniczącemu Rady;
 3. komisji rady;
 4. klubowi radnych;
 5. grupie radnych stanowiących co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

§ 35.

 1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł oraz podstawę prawną;
  2. postanowienia merytoryczne;
  3. określenie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie;
  4. ustalenie terminu wejścia w życie i sposobu ogłoszenia.
 2. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie jej podjęcia.
 3. Projekt uchwały powinien zawierać podpisy osób sporządzających uchwałę, być zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę prawnego i zatwierdzony przez Burmistrza.

§ 36.

 1. Elementy uchwały:
  1. tytuł, w skład którego wchodzi:
   1. nazwa aktu prawnego (uchwała),
   2. numer, w skład którego wchodzi: numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały (w pełnym brzmieniu),
   3. nazwę organu, który uchwałę wydał,
   4. datę podjęcia,
   5. krótkie określenie przedmiotu uchwały,
  2. podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji i mają charakter techniczno- organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.

§ 37.

 1. Pod uchwałą rady podjętą na sesji Przewodniczący rady składa własnoręczny podpis. W razie niedającej się usunąć przeszkody uniemożliwiającej złożenie podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego rady – podpis składa wiceprzewodniczący rady.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.

§ 38.

Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.

Rozdział VI

Tryb głosowania na sesji rady

§ 39.

Przewodniczący obrad przed rozpoczęciem głosowania stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum.

§ 40.

 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób głosowania poprzez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny po wywołaniu kolejno z listy przez przewodniczącego obrad, wypowiada się czy jest: „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy, o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania, „wstrzymuje się od głosu.
 3. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza przewodniczący obrad.

§ 41.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez radę regulaminem. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.
 2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 3. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.
 4. Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, publicznie na sali obrad, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania zawierający wyniki głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół z przeprowadzonego głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad z sesji.

§ 42.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek, wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem będzie więcej niż przeciw.
 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa, odpowiednio:
  1. w głosowaniu jawnym:
   1. liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania,
   2. ustawowego składu rady;
  2. w głosowaniu tajnym:
   1. liczby radnych biorących udział w głosowaniu (którym wydano karty do głosowania),
   2. ustawowego składu rady.

§ 43.

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie treść wniosku uzgodnioną z wnioskodawcą. Ewentualny spór, który wniosek jest najdalej idący rozstrzyga rada.
 2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów, zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

Dział III

Komisje Rady

Rozdział I

Komisje stałe i doraźne

§ 44.

 1. Rada ze swojego składu powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Rada powołuje i odwołuje przewodniczących komisji i ich zastępców.
 2. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością rady, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał rady.
 3. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady, Burmistrz lub przewodniczący komisji.
 4. Komisja rady podejmuje rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków oraz przedkłada je Radzie.
 5. Radny powinien być członkiem co najmniej jednej stałej komisji rady.

§ 45.

Komisja rady wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólnie z innymi komisjami. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.

§ 46.

 1. Pracami komisji rady kieruje jej przewodniczący. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
  1. ustalenie porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;
  2. wnoszenie podczas posiedzenia komisji o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania komisji;
  3. zapewnienie przygotowania oraz dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
  4. ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.
 2. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego.
 3. Jeżeli przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie komisji rady zwołuje Przewodniczący Rady.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.
 5. Komisja rady pracuje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
 6. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie.
 7. Posiedzenia komisji rady są protokołowane.

§ 47.

 1. Przewodniczący stałej komisji rady może przedstawiać radzie, w I kwartale lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy.
 2. Po zakończeniu roku kalendarzowego, przewodniczący stałej komisji rady może przedstawiać radzie sprawozdanie z działalności komisji.Przewodniczący Rady może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komisji, jak również złożenie na sesji rady sprawozdania z jej działalności.

§ 48.

Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.

Rozdział 2.

Skip to content