Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Stadion miejski

Stadion Miejski w Żychlinie, ul. Waryńskiego 4

na stadionie miejskim można skorzystać z:

 • pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
 • dwóch boisk do siatkówki plażowej

Załączniki

Regulamin stadionu

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy
ul. Waryńskiego 8
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o
1) administratorze stadionu – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Żychlinie;
2) gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, wyznaczoną przez administratora
stadionu, odpowiedzialną za nadzór i opiekę nad Stadionem Miejskim w Żychlinie
przy ul. Waryńskiego 8
3) imprezie – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze,
imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny;
4) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę o której mowa w art. 3 pkt 1
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.;
5) organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub
jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, odpowiedzialną za jej organizację i
przeprowadzenie;
6) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin korzystania ze Stadionu
Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8;
7) stadionie – należy przez to rozumieć Stadion Miejski w Żychlinie przy ul. Waryńskiego
8
§ 3. Wejście na stadion jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu
oraz przepisów p.poż. i bhp.
§ 4. 1. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej
podlegają ponadto przepisom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca
2009 r. oraz przepisom właściwym dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym
związków sportowych,

 1. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek
  sportowych, meczy sportowych, zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych
  i kulturalnych.
 2. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o
  innym charakterze.
 3. Do dyspozycji uczestników form określonych w ust. 2 i 3 oddaje się zaplecze
  sanitarno-socjalne.
 4. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i
  związków, w tym związków sportowych.
  § 5. 1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
 5. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na
  podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem stadionu, na
  zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
  § 6. Ze stadionu mogą korzystać, po uzyskaniu zgody administratora stadionu i
  zapoznaniu się z regulaminem:
  1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć
  pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;
  2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
  3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;
  4) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z
  udziałem publiczności.
  § 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje,
  nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać
  się tylko za zgodą administratora stadionu.
  § 8. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
  1) przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu, bhp i p.poż.,
  2) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem;
  3) nieprzebywania w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  4) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach, ich malowania i oklejania;
  5) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
  6) utrzymania czystości na terenie stadionu;
  7) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów;
  8) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego;
  9) po zakończeniu zajęć uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy;
  10) wyłączenia oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach;
  11) powiadamiania administratora stadionu lub gospodarza obiektu o wszystkich
  uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach
  dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  § 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do
  podporządkowania się poleceniom administratora stadionu, gospodarza obiektu, służb
  porządkowych i osób do tego upoważnionych.
  § 10. 1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie
  szkodzić i nie zagrażać innym.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu:
  1) wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
  2) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
  pożarowo niebezpiecznych;
  3) substancji żrących lub farbujących;
  4) środków odurzających lub substancji psychotropowych;
  5) butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego
  materiału;
  6) napojów alkoholowych;
  7) urządzeń z napędem mechanicznym służącym do wytwarzania hałasu.
  § 11. Zakazuje się:
  1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego
  rodzaju środków odurzających;
  2) przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (płyta stadionu,
  szatnie, pomieszczenia służbowe itp.);
  3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów;
  4) rozniecania ognia;
  5) spożywania alkoholu, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych na mocy
  zezwolenia;
  6) niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie stadionu;
  7) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny
  sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów;
  8) używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i
  obrażania jakichkolwiek osób;
  9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem zwierząt używanych jako przewodników przez
  osoby niepełnosprawne lub w przypadku organizowania wystaw zwierząt;
  10) wjeżdżania na teren stadionu pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia
  administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów służby
  zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna,
  policja).
Warunki wynajęcia stadionu

Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz uchwały Nr 111/10/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Żychlin ustalenie opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8 zarządzam, co następuje:

§ 1. Stadion Miejski w Żychlinie przy ul. Waryńskiego 8 będzie udostępniany:

 1. Klubom sportowym, fundacjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność sportową, mającym siedzibę poza terenem Gminy Żychlin – za uprzednią zgodą administratora Stadionu za opłatą;
  1. na mecze rozgrywane we współzawodnictwie ligowym, pucharowym, organizowane przez krajowe lub wojewódzkie związki sportowe – 200,00; zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*,
  2. na pozostałe mecze – 150,00;zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*,
  3. na trening – 20,00;zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*.
 2. Podmiotom innym niż wymienione w pkt 1, za opłatą;
  1. na mecze rozgrywane we współzawodnictwie ligowym, pucharowym, organizowane przez krajowe lub wojewódzkie związki sportowe – 20,00; zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*,
  2. na pozostałe mecze – 10,00;zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*,
  3. na trening – 5,00;zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę1,
  4. na imprezy sportowe – 20,00; zł. + podatek VAT według obowiązującej stawki za każdą rozpoczętą godzinę*.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się osobie zatrudnionej na samodzielnym stanowisku do spraw sportu i kultury fizycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

*na dzień wydania zarządzenia obowiązuje stawka VAT – 8 %

Skip to content