Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Decyzja o warunkach zabudowy

Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP), decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decyzja WZ jest bezterminowa. Po uchwaleniu planu miejscowego na obszarze, który obejmuje teren decyzji, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w decyzji nie są zgodne z ustaleniami planu, decyzja WZ jest wygaszana z urzędu.

O decyzję o warunkach zabudowy należy się starać, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wymagana jest ona „tylko dla robót budowlanych powodujących zmianę zagospodarowania terenu lub użytkowania obiektu budowlanego w całości lub w części, nawet wtedy, gdy nie wymagają pozwolenia na budowę (ewentualnie zgłoszenia). Wyjątek stanowi tymczasowe zagospodarowanie terenu. Pozostałe zmiany zagospodarowania terenu nie są objęte obowiązkiem wydania decyzji.

Najcześciej zadawane pytania

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć w sytuacji gdy inwestor zamierza dokonać zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek może złożyć każdy niezależnie od posiadania tytułu prawnego do nieruchomości.

Co musisz przygotować?

Wraz z wnioskiem należy dołączyć odpowiednie mapy zasadnicze do celów opiniodawczych terenu objętego wnioskiem ( działka o numerze ewid. nr…., obręb….), oraz w zależności od potrzeb poświadczenia zarządców mediów ( energia elektryczna, cieplna, woda, kanalizacja) o możliwości przyłączenia  nieruchomości  do ww. urządzeń oraz ewentualne pełnomocnictwa.

Ile zapłacisz?

Decyzja  jest nieodpłatna chyba, że wnioskodawcą jest osoba nie będąca  właścicielem nieruchomości. W takim przypadku należy wnieść opłatę w wysokości 598 zł.

Ile trzeba czekać?

W zależności od złożoności sprawy termin wydania decyzji wynosi od 2-3 miesięcy.

Jak odbrać dokument?

Decyzję można odebrać osobiście lub drogą pocztową.

Skip to content