Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Odpady komunalne

Aby łatwiej poradzić sobie z problemem śmieci, bezwzględnie trzeba je segregować. Dlatego oddzielnie zbiera się papier, plastik, metale, szkło, resztki organiczne oraz odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny, chemikalia. Dzięki selektywnej zbiórce część odpadów zostanie wykorzystana jako surowce wtórne, część spalona.

Jak segregować odpady?

Aby łatwiej poradzić sobie z problemem śmieci, bezwzględnie trzeba je segregować. Dlatego oddzielnie zbiera się papier, plastik, metale, szkło, resztki organiczne oraz odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny, chemikalia. Dzięki selektywnej zbiórce część odpadów zostanie wykorzystana jako surowce wtórne, część spalona.

Do żółtych worków
można wkładać wyłącznie:

 • butelki plastikowe po napojach i chemii domowej,
 • puszki po napojach i konserwach
 • opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie:

odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie:

opakowania szklane np. butelki lub słoiki bez zakrętek.

Do brązowych worków można wkładać:

drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne.

UWAGA!
Odpady odbierane będą… wyął…cznie z koszy i worków. W/w worki z inną zawartoś›cią… aniżeli przypisana dla danego koloru nie bę™dą… odbierane!
W przypadku gdy odpady zmieszane bę…dą pozostał‚ości po segregacji nie mieszczą… się™ do pojemnika należy wystawić‡ je w czarnych workach (obok pojemnika) w terminie przewidzianym dla odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych).
Wykonawca odbierają…c od mieszkań„ców worki do selektywnej zbiórki wypeł‚nione odpadami będzie je zastę™pować‚ nowymi na zasadzie €žworek za worek€. Dodatkowe worki w sytuacjach wyjątkowych będzie można otrzymać‡ w siedzibie Urzę™du Gminy w Żychlinie w Referacie Rolnictwa.

Materiały edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami, w tym  zasad zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska;

https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy

Harmonogram wywozu

Harmonogramy wywozów przedstawiamy w okresach kwartalnych.

UWAGA!

Odpady będą odbierane w godzinach 6:00-22:00.

z terenu gminy

Rejon 1 – Aleksandrów, Czesławów, Dobrzelin, Drzewoszki Małe, Drzewoszki Wielkie, Grabów, Pasieka, Sokołówek, Żabików Aleksandrówka, Balików, Biała, Brzeziny, Budzyń, Buszków Dolny, Buszkówek, Chochołów, Dzwonków, Gajew, Gajew Grzybowski, Grabie, Grzybów Dolny, Grzybów Hornowski, Jadwigów, Janów Grzybowski, Kaczkowizna, Kędziory, Klemensów Grzybowski, Kozanki, Kruki, Leśne, Marianka, Oleszcze, Orątki Dolne, Orątki Górne, Sędki, Śleszyn, Śleszyn Mały, Śleszynek, Stanisławów, Strzelce, Szczytów, Tretki, Wola Popowa, Zagroby, Zarębów, Zgoda

2024Kwiecień MajCzerwiec
Rejon 1 – Komunalne4/17/3015/2812/26
Rejon 1 – żółte worki974
Rejon 1 – niebieskie worki863
Rejon 1 – zielone worki2318
Gmina Żychlin – BIO11/259/236/21

z terenu miasta

2024KwiecieńMajCzerwiec
Komunalne10/248/225/19
żółte worki974
niebieskie worki863
zielone worki2318
Miasto Żychlin – BIO11/259/236/21

Kto odpowiada za wywóz nieczystości i odpadów?

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 1. PreZero Service Centrum Sp.z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (24) 254-29-86;
 2. ASAPOL Sp. z o.o., Jabłonkowa 16, 99-319 Dobrzelin, (24) 285-11-01;
 3. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów Parcel 22, 99-322 Oporów, 661-415-012;
 4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, (32) 278-45-3 (wyłącznie przenośnie urządzenia sanitarne);
 5. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno, 692-416-392
 6. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Łukasińskiego 60, 99-320 Żychlin, (24) 351-20-90
 7. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, 800 000 800
 8. Przedsiębiorstwo Usługowe PRL-MAX Paweł Lewandowski, Szewce Walentyna 23A, 99-311 Bedlno, 601-524-058
 9. Andrzej Majewski Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane BUDOMAT, ul. Sannicka 21, 99-320 Żychlin, (24) 285-43-22;
 10. KAMRO Katarzyna Mrowicka, ul. Sikorskiego 1, 99-340 Krośniewice. Tel. 510-945-445
 11. Coldship Sp z o.o., ul. Czarnieckiego 8/4, 91-844 Łódź, tel: 698-702-570,
 12. „Konstans” Zbigniew Szymański, ul. Łąkoszyńska 230, 99-300 Kutno, tel. 600-361-288
 13. Wywóz Nieczystości Płynnych EKO-SPEED Witold Kaźmierczak, Pawłowice 5, 99-314 Krzyżanów, tel. 882-117-827
Odbiór odpadów komunalnych
 1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno,
 2. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa; Odział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź.
 3. EKO-MAZ Sp. z o.o., ul. Gierzyńskiego 17, 09 -407 Płock

Ile kosztuje wywóz odpadów segregowanych?

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/216/2021 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Burmistrz Gminy Żychlin informuje, iż od 1 stycznia 2022r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 35,00 zł miesięcznie za osobę, która wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Gminy Żychlin określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie komunalnymi stosując stawki opłaty podwyższonej, która wynosi 70,00 zł miesięcznie za osobę.

35 zł/os.

Odpady segregowane

70 zł/os.

Stawka podwyższona

Zgodnie z art. 6m ust. 2a w/w ustawy właściciel nieruchomości, nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  wysokości podanej w zawiadomieniu.

Ponadto informuję, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Żychlinie nową deklarację, w której zadeklaruje kompostowanie w/w odpadów w przydomowym kompostowniku. Deklaracje złożone po 1 października 2020r. zawierające dane o posiadaniu kompostownika nie wymagają ponownego złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w Żychlinie.  Nieruchomości na których zadeklarowano kompostowanie bioodpadów będą podlegały kontroli ze strony pracowników Urzędu Gminy. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa wyżej. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konto na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
52 9022 0007 0000 2408 2027 0290

Dokumenty do pobrania

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJA nt. NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Skip to content