Odpady komunalne

Aby łatwiej poradzić sobie z problemem śmieci, bezwzględnie trzeba je segregować. Dlatego oddzielnie zbiera się papier, plastik, metale, szkło, resztki organiczne oraz odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny, chemikalia. Dzięki selektywnej zbiórce część odpadów zostanie wykorzystana jako surowce wtórne, część spalona.

Jak segregować odpady?

Aby łatwiej poradzić sobie z problemem śmieci, bezwzględnie trzeba je segregować. Dlatego oddzielnie zbiera się papier, plastik, metale, szkło, resztki organiczne oraz odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie, świetlówki, sprzęt elektroniczny, chemikalia. Dzięki selektywnej zbiórce część odpadów zostanie wykorzystana jako surowce wtórne, część spalona.

Do żółtych worków
można wkładać wyłącznie:

  • butelki plastikowe po napojach i chemii domowej,
  • puszki po napojach i konserwach
  • opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

Do niebieskich worków można wkładać wyłącznie:

odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.

Do zielonych worków można wkładać wyłącznie:

opakowania szklane np. butelki lub słoiki bez zakrętek.

Do brązowych worków można wkładać:

drobno pocięte gałązki, skoszoną trawę oraz odpady biodegradowalne.

UWAGA!

Odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków. W/w worki z inną zawartością aniżeli przypisana dla danego koloru nie będą odbierane!
W przypadku gdy odpady zmieszane bądź pozostałości po segregacji nie mieszczą się do pojemnika należy wystawić je w czarnych workach (obok pojemnika) w terminie przewidzianym dla odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych).
Wykonawca odbierając od mieszkańców worki do selektywnej zbiórki wypełnione odpadami będzie je zastępował nowymi na zasadzie „worek za worek”. Dodatkowe worki w sytuacjach wyjątkowych będzie można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Żychlinie w Referacie Rolnictwa.

Harmonogram wywozu

Harmonogram obowiązuje od 1.07. do 31.12.2021 r.

z terenu gminy

Rodzaj odpadówlipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
Komunalne14/2811/258/226/201715
Worki żółte63/3128262321
Worki niebieskie63/3128262321
Worki zielone191316
Worki brązowe8/225/192/16/3014/2825

z terenu miasta

Rodzaj odpadówlipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
Komunalne7/214/181/15/2913/272422
Worki żółte63/3128262321
Worki niebieskie63/3128262321
Worki zielone191316
Worki brązowe8/225/192/16/3014/2825

Kto odpowiada za wywóz nieczystości i odpadów?

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  1. PreZero Service Centrum Sp.z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno (24) 254-29-86;
  2. ASAPOL Sp. z o.o., ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin, (24) 285-11-01;
  3. EKO-TOM Tomasz Przybysz, Świechów Parcel 22, 99-322 Oporów, 661-415-012;
  4. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, (32) 278-45-3 (wyłącznie przenośnie urządzenia sanitarne);
  5. EKO-TRANS Ireneusz Swenderski, ul. Wodna 19, 99-300 Kutno, 692-416-392
Odbiór odpadów komunalnych
  1. PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno,
  2. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa; Odział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź.

Ile kosztuje wywóz odpadów segregowanych?

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/111/2020 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Burmistrz Gminy Żychlin informuje, iż od 1 października 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 29,00 zł miesięcznie za osobę, która wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Gminy Żychlin określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie komunalnymi stosując stawki opłaty podwyższonej, która wynosi 58,00 zł miesięcznie za osobę.

29 zł/os.

Odpady segregowane

58 zł/os.

Odpady niesegregowane

Zgodnie z art. 6m ust. 2a w/w ustawy właściciel nieruchomości, nie ma obowiązku składania nowej deklaracji i uiszcza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Ponadto informuję, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W takim przypadku właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy w Żychlinie nową deklarację, w której zadeklaruje kompostowanie w/w odpadów w przydomowym kompostowniku. Nieruchomości na których zadeklarowano kompostowanie bioodpadów będą podlegały kontroli ze strony pracowników Urzędu Gminy. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa wyżej. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skip to content