Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Uchwalono budżet Gminy Żychlin na 2021 r.

Podczas wtorkowej XXXI Sesji Rady Miejskiej w Żychlinie, która odbyła się 26 stycznia 2021 r. Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem projektu uchwały zatwierdzającej budżet Gminy Żychlin na 2021 r.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, burmistrz przedstawił prezentację z danymi i omówił szczegółowo zagadnienie, związane z zaciąganiem przez samorząd pożyczek. Dane w prezentacji za lata 2014-2020 i planu na 2021 związane były z pytaniami zadawanymi przez radnych na komisji przed sesją. Burmistrz omawiał kwestie związane z zachowaniem bezpiecznego poziomu zadłużenia.   

Następnie po głosowaniu nad WPF-em i przedstawieniu pozytywnej opinii RIO do projektu budżetu gminy na 2021 rok, burmistrz  zapoznał radnych z najważniejszymi założeniami budżetu. Głosowanie odbyło się w obecności 14 radnych (w trybie stacjonarnym i zdalnym) z pośród niepełnego 15 osobowego składu. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zwykłą większością głosów, projekt uchwały przyjęto.

Poniżej przedstawiamy prezentację danych budżetowych z krótkim omówieniem przygotowanym na sesję przez Burmistrza Gminy.

https://vimeo.com/506565218#t=2m4s

“Szanowni Państwo!

Rozpoczęliśmy kolejny rok, który  w wielu sferach życia przebiegać będzie znów pod dyktando pandemii. Nie przyjęliśmy jednej konkretnej ścieżki realizacji budżetu, optymistycznej czy pesymistycznej. Nie znamy dokładnych prognoz jak będzie rozwijać się sytuacja gospodarcza wynikająca z pandemii, a za tym jakie dochody będzie osiągać budżet gminy.

Scenariusz najgorszy to likwidacja działalności gospodarczych, utrata pracy przez mieszkańców. Scenariusz dobry, to stabilizacja lokalnego rynku. Dlatego musimy podchodzić dość elastycznie i na bieżąco do sytuacji obserwując zachowanie się gospodarki i decyzje rządu.

Poprzedni rok znajdzie zapewne swoje odzwierciedlenie w obecnym, tak należy zakładać, więc będę wprowadzał dość ostrożne zmiany w budżecie w przedstawianych wysokiej radzie projektach uchwał.

Po cichu liczę, że nie wystąpią skutki gospodarcze pandemii, ale na 100% zderzamy się kolejny raz ze skutkami decyzji podjętych przez Rząd. Małe samorządy szczególnie odczują wzrosty kosztów najniższych płac, kosztów usług rosnących w związku z rosnącymi płacami i ceną energii elektrycznej.

Tak więc mamy w kolejnym roku do czynienia z:

  • wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne o około 8 %. W przypadku pracodawców, u których występuje podział na płacę zasadniczą i wysługę lat, czyli w samorządach, ta zmiana to wzrost o dalsze 200 zł netto plus wysługa. Płaca minimalna rośnie do kwoty 3.360 zł. 
  • Nadal nie widać szans na rekompensatę za utracony PIT. Decyzja o zmniejszeniu PIT z 18 do 17 % skutkowała utratą dochodu rzędu 320 tys. zł/rok.
  • Wprowadzane wcześniej zmiany są odczuwalne w każdym kolejnym roku. To również rosnące koszty usług. Najbardziej kontrowersyjna obecnie zmiana to drastyczna dynamika skoku kosztów gospodarowania odpadami. Poruszałem ten temat wielokrotnie w naszych dyskusjach.

Fakty bezsprzeczne występujące od lat przy realizacji budżetów samorządów:

  • dopłata z dochodów własnych do utrzymania sprawności i płynności działania instytucji zarówno w sferze oświaty, jak i w zakresie pomocy społecznej.

Są to niebagatelne wielomilionowe wartości. Zmienia się też wskaźnik procentowy udziału w wydatkach na niekorzyść gminu. W oświacie szacuje się, że samorządy dokładają średnio ok 40 % kosztów.

Przedstawię teraz najważniejsze parametry budżetu.

Kwota planu dochodów wynosi ponad 53,464 mln zł. Budżet ma rokrocznie tendencję rosnącą w tym zakresie. Planowany jest deficyt budżetu ponieważ plan wydatków to kwota 56,284 mln zł. Planowany deficyt budżetu to kwota 2,820 mln zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami z kredytów i pożyczek, które przeznaczone będą na wydatki inwestycyjne. Prowadzimy ostrożną politykę zadłużania. W skali dopuszczalnej wartości długu w stosunku do dochodów nie przekraczamy poziomu 30%, przy czym przyjmowany wskaźnik bezpiecznego poziomu zadłużenia to 60%. Otrzymujemy w tym zakresie pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Największą pozycję stanowią wydatki na pomoc społeczną – kwota 20,5 mln zł. Jest to najlepszy obraz istoty kursu polityki społecznej Państwa Polskiego. Dopłata z budżetu gminy wynosi ok. 4,0 mln zł.

Znaczną część wydatków przeznacza się oczywiście na bardzo ważny dział – oświatę: 15,4 mln zł, która do niedawna była tą największą, wiodąca pozycją wydatkową budżetu. Zwyczajowo podaję informację, że kwota subwencji na 2021 r. nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. Dopłata do placówek subwencjonowanych z dochodów własnych gminy wynosi ok. 3,4 mln zł.

Wydatki inwestycyjne gminy zaplanowano w kwocie ponad 3,390 mln zł. Wiodącymi zadaniami będą modernizacje drogowe za kwotę ponad 2 mln zł.

Wprowadzamy do budżetu zadanie cykliczne, które chcemy zrealizować na przestrzeni najbliższych 2-3 lat. To projekt proekologiczny związany z likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Budowa sieci ciepłowniczych pozwoli na likwidację dużej liczby lokalnych palenisk na terenie śródmieścia.

Podobne znaczenie ma zadanie związane z termomodernizacją budynków komunalnych, które realizujemy od wielu lat.

Gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa na przewozy autobusowe o charakterze publicznym w kwocie ponad 507 tys. zł. Reorganizacja przeprowadzona w tym zakresie pozwoliła zmniejszyć wydatki z dochodów własnych budżetu gminy z poziomu ok. 970 tys. zł do kwoty rzędu 400 tys. zł. Obecnie będą realizowane kursy na 5 liniach regularnych o łącznej długości w ciągu roku ponad 14 tys. km.  

Gmina udzieli również w bieżącym roku dotacji dla instytucji kultury w kwocie 1.407.945 .

Rok 2021 to kolejny rok pod znakiem pandemii COVID. Nikt nie wie, czego można się spodziewać w najbliższym czasie w otaczającej nasz rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Czy będzie kontynuowany lockdown? Czy też z kolejnymi miesiącami przyjdzie stabilizacja? Czy znów będziemy mogli świadczyć pełen wachlarz usług kulturalnych dla mieszkańców? Czy wreszcie w sferze gospodarczej restrykcje i obostrzenia rządowe nie przyniosą negatywnych zmian dla naszych firm i pracowników?

Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, obserwować sytuację i odpowiednio reagować na powstające zagrożenia lub pojawiające się szanse. Jak zawsze pozostaję wraz z moimi współpracownikami do dyspozycji Wysokiej Rady, życzę nam dobrej współpracy. I dobrej pracy nad budżetem, który jak zdążyliście się przyzwyczaić zmienia się dość dynamicznie.”     

Projekt uchwały w sprawie ustalenia budżetu na 2021 rok

Skip to content