Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Budżet Gminy na rok 2022

UCHWAŁA NR XLV/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się budżet Gminy Żychlin na 2022 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 48.922.817 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 48.437.817 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 485.000 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.125.666 zł, zgodnie z tabelą nr 2.


§ 4. Uchwala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.


§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 52.741.917 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 48.417.817 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 4.324.100 zł;
3) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia tabela nr 4a.


§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.125.666 zł, zgodnie z tabelą nr 5.


§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.819.100 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 3.819.100 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.659.169 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 840.069 zł, zgodnie z tabelą Nr 6.


§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego wciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 650.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.391.965 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.190.069 zł.


§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;
2) celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 144.000 zł.


§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 7;
2) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o ochronie środowiska, zgodnie z tabelą nr 8;
3) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 9.


§ 12. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301) na kwotę 332.265 zł, zgodnie z tabelą Nr 10.


§ 13. Ustala się limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1.974.620 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 789.784 zł.


§ 15. 1.Upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.


§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy do:
1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł;
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy.


§18. Uchwała wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Budżet Gminy Żychlin na rok 2022 wraz z tabelami (kliknij)

Skip to content