Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Informacja z przebiegu XXIII sesji Rady Miejskiej

W trakcie XXIII sesji Rady Miejskiej rozpatrywano projekty uchwał w sprawach udzielenia wotum zaufania burmistrzowi, przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium burmistrzowi za 2019 rok oraz wyrażenia zgody na udzielenie pomocy podkarpackiej gminie dotkniętej klęską powodzi, zmian w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przy poparciu 12 z 13 obecnych na sesji radnych podjęto uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania oraz udzielono absolutorium za poprzedzający rok. Jedna osoba wstrzymała się przy głosowaniu. Pozostałe uchwały podjęto jednogłośnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=J6cbnK43uBA

Sesja absolutoryjna jest jednym z najważniejszych wydarzeń w roku kalendarzowym. Radni analizowali raport o stanie gminy za 2019 rok przedstawiany przez burmistrza na tej samej sesji. Burmistrz złożył serdeczne podziękowania radnym, współpracownikom, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych i wszystkim zaangażowanym w sprawy gminy.

Radni udzielili na wniosek burmistrza zgody, na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dubiecko w kwocie 10.000 zł na usuwanie skutków powodzi. Zatwierdzili również proponowane niewielkie zmiany w budżecie.

W sprawach różnych burmistrz Ambroziak odniósł się do tez przedstawianych przez zatrudnionych w SZB kierowców (na łamach lokalnej gazety) w sprawie zmian organizacyjnych w systemie komunikacji lokalnej. Uspokoił radnych, odnosząc się do kalkulacji cenowej wynikającej z umowy zawartej z przewoźnikiem, że po analizach i negocjacjach dokonał wyboru najtańszej opcji prowadzenia działalności. Koszty transportu lokalnego liczone na 1 km sieci zostają obniżone z poziomu 9 zł/m do niecałych 4 zł/km. Jest to związane z możliwością pozyskania dotacji zewnętrznych na tę formę działalności, która wymaga stworzenia na nowo systemu transportu publicznego. Ma to docelowo doprowadzić do objęcia systemem komunikacji dużego obszaru Gminy Żychlin, w systemie 4 lub 5 linii autobusowych. Autorka artykułu przedstawiła obszernie przedmiotowe zagadnienie. Reorganizacja jest częścią dużego projektu związanego z przekształceniami w zakładzie komunalnym. Sprawozdanie z reorganizacji przedstawione zostanie przez burmistrza Radzie Miejskiej i mieszkańcom tuż po zakończeniu procedur, z uwzględnieniem planowanych do osiągnięcia oszczędności dla budżetu gminy.

Burmistrz poinformował również Radę o planach Rządu RP związanych z zablokowaniem galopujących cen odbioru odpadów, które osiągają już poziomy nawet 33, a nawet 36 złotych na osobę. Ministerstwo Klimatu pracuje nad złagodzeniem przepisów, które wprowadzone zostały niedawno i miały znaczny wpływ na ceny śmieci. Między innymi wrócić mają 3 frakcje do segregacji zamiast 5-ciu, okres składowania odpadów na wysypiskach ma być wydłużony (obecnie to tylko rok, a za tym idzie wzrost kosztów), więcej procentowego udziału odpadów może być utylizowanych termicznie. Rynek odpadów jest zmonopolizowany i z przetargów wynikają wysokie ceny. Niestety wprowadzony w Polsce system jest nieudany i wymaga ponownej analizy a wręcz rewolucyjnych zmian. Zmian w prawie, ale przede wszystkim w organizacji systemu związanej ze stworzeniem obiegu zamkniętego odpadów, co może złagodzić skutki dla mieszkańców. Dziś nie ma takiej gospodarki odpadami, żeby można było sprzedawać do ponownej obróbki odpady segregowane, dlatego zalegają one na terenach firm a za każdą tonę odpadów na składowiskach cena „opłaty marszałkowskiej” wzrosła przecież z poziomu 90 do ponad 270 zł/tona. Są to kolosalne opłaty które ponoszą mieszkańcy w cenie odbioru odpadów.

Tradycyjnie przedstawiamy wystąpienie Burmistrza Grzegorza Ambroziaka podczas sesji:

„Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy i Współpracownicy.

Zgodnie z tradycją przedstawię w skrócie podstawowe parametry budżetu i najważniejsze kwestie związane z realizacją budżetu w 2019 roku.

PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU 2019 ROKU

Dochody Gminy wyniosły ponad 48,2 mln zł co stanowiło 98,65 % wartości założonego planu. Wydatki wyniosły 48,3 mln zł czyli 93,74 % planu.

Budżet zamknął się minimalnym deficytem w wysokości 48.717,21 zł. Początkowo zakładaliśmy, że na koniec roku deficyt może osiągnąć ponad 2,6 mln zł.

Bardzo ważnym parametrem budżetu jest osiągnięta nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości ponad 2,5 mln zł, a planowany był na koniec roku deficyt operacyjnym w wysokości 15.917 zł.

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie  ponad 2,5 mln zł (za 2018 rok m1,7 mln) jest bardzo istotne z punktu widzenia zapisów ustawy o finansach publicznych i wskazuje na gospodarne i przemyślane gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 3,089 mln zł. Realizowane były zadania drogowe i przygotowywane obiekty oświatowe w zakresie zmian wprowadzonych reformą oświaty. Wykonano wydatki inwestycyjne w zakresie:

 • modernizacja drogi Czesławów-Drzewoszki.
 • modernizacja ul. Dolnej
 • modernizacja ul. Chabrowej
 • wykup nieruchomości
 • etap termomodernizacji SP w Grabowie
 • adaptacja budynku po gimnazjum dla SP nr 1
 • modernizacja świetlic wiejskiej
 • modernizacja kanalizacji
 • modernizacja sali gimnastycznej w Grabowie
 • modernizacja sieci internetowej w ZS-P przy ul. Żeromskiego

Dwie największe sfery działalności gminy i główne pozycje w wydatkach bieżących to oświata i pomoc społeczna.

 • pomoc społeczna – kwota 18,64 mln zł.
 • oświata – kwota ponad 16,07 mln zł.

Występuje standardowa niestety, dopłata do obu działalności z dochodów Gminy Żychlin. W 2019 wyniosła ponad 3 mln złotych na pomoc społeczną oraz ok 3 mln zł do wydatków w oświacie na placówki subwencjonowane. Jak wiadomo czeka nas podwyżka 6% pensji nauczycieli, a do tej pory toczy się dyskusja czy budżet państwa zabezpieczy te środki, w związku z czym w obecnym roku możemy spodziewać się istotnej zmiany tych wartości. Kolejny rok in minus dla budżetu samorządu. 

Pogarszające się zewnętrzne warunki funkcjonowania dla samorządów w Polsce to już norma. Radzimy sobie z realizacją naszych zadań i wprowadzamy niezbędne zmiany organizacyjne, żeby poprawiać stan finansów publicznych. Rozpoczęte zmiany organizacyjne przynoszą pierwsze pozytywne skutki. Czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem naszych samorządowych instytucji, zabezpieczamy wydatki sztywne wynikające z umów i staramy się jak najwięcej inwestować. Budżet realizowany jest w sposób przemyślany, analizujemy skutki podejmowanych decyzji, co pozwala nam zachować stabilność finansów publicznych, za co również dziękuję moim współpracownikom z urzędu i jednostek gminy.

Czekamy na dalszy przebieg wypadków związanych z kryzysem wywołanym lockdownem gospodarki. Musimy mieć tę świadomość, że spadek PKB w Polsce odbije się na finansach gmin.

Dlatego jak zawsze zachowujemy czujność przy planowaniu i realizacji budżetów kolejnych lat.              

Dziękuję za uwagę.”

Skip to content