Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. badań gruntu pod budowę gazociągu

Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplanego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim, łowickim i rawskim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn – Wronów, ETAP II Leśniewice – Rawa Mazowiecka stanowiącego część gazociągu Gustorzyn – Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego”:

 • dz. ewid. nr 82, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211 _5,
  Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 20976;
 • dz. ewid. nr 60, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211 5,
  Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00021177/6;
 • dz. ewid. nr 98/2, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211_5,
  Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KW 30637;
 • dz. ewid. nr 97, obręb 0014 Sokołówek, jednostka ewidencyjna 100211_5,
  Żychlin – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1K/00008644/4;
 • dz. ewid. nr 307, obręb 0001 Żychlin, jednostka ewidencyjna 100211 4,
  Żychlin – miasto, ozn. księgi wieczystej LD1K/00042933/7;

dz. ewid. nr 130, obręb 0014 Oporów, jednostka ewidencyjna 100209_2, Oporów, ozn. księgi wieczystej LD1K/00053121/2; dz. ewid. nr 17, obręb 0011 Kurów Parcel, jednostka ewidencyjna 100209^2, Oporów, ozn. księgi wieczystej KW 9837; dz. ewid. nr 633, obręb 0001 Bocheń, jednostki ewidencyjna 100507_2 Łowicz -gmina, ozn. księgi wieczystej – brak; dz. ewid. nr 307, obręb 0002 Bąków Górny, jednostka ewidencyjna 100510 2, Zduny, ozn. księgi wieczystej KW 19052; dz. ewid. nr 315, obręb 0002 Bąków Górny, jednostka ewidencyjna 100510 2, Zduny, ozn. księgi wieczystej KW 19052; dz. ewid. nr 310, obręb 0002 Bąków Górny, jednostka ewidencyjna 100510 2, Zduny, ozn. księgi wieczystej LD10/00016743/1; dz. ewid. nr 738, obręb 0015 Stare Grudze, jednostka ewidencyjna 100508_2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD10/00026887/5; dz. ewid. nr 515, obręb 0015 Stare Grudze, jednostka ewidencyjna 100508 2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej KW 13029; dz. ewid. nr 860/3, obręb 0015 Stare Grudze, jednostka ewidencyjna 100508 2 Łyszkowice, ozn. księgi wieczystej LD 10/00037935/7; dz. ewid. nr 32/10, obręb 0052 Zakład Doświadczalny Rosocha. jednostka ewidencyjna 101304_2, Rawa Mazowiecka, ozn. księgi wieczystej LD1R/00044844/6.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej kpa, do czasu wydania decyzji strony mogą uzyskać informacje pod nr tel. 42 664 12 55 (lub 42 664 11 75 wew. 12 55) lub przesłać pisemne uwagi za pośrednictwem operatora pocztowego pod adresem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 §2 kpa). Publiczne ogłoszenie nastąpiło 8.05.2020 r.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Marek Jacek Michalak Dyrektor Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

(dokument podpisany elektronicznie)

Skip to content