Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd czynny:
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:30
piątek: 7:30-14:30

XIX Sesja Rady Miejskiej.

Od wielu tygodni odnajdujemy się w nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa. W naszych domach i życiu osobistym, w czasie codziennych czynności, zakupów i spacerów, ale przede wszystkim w pracy zawodowej i udzielaniu się w życiu społecznym, zaszły diametralne zmiany.

Biorąc pod uwagę konieczność zachowania płynności działania samorządów, ustawodawca uwzględnił możliwość dokonywania zmian w budżetach przez wójtów, burmistrzów i prezydentów, które dotychczas zastrzeżone były do wyłącznej dyspozycji Rad. Oczywiście uzasadnieniem do wprowadzania zmian, musi być istotna konieczność związana z terminowym regulowaniem należności, czy też ponoszeniem kosztów związanych z walką z pandemią. W innych przypadkach, jeżeli sytuacja nie jest bezpośrednio związana w powyższym, powinna odbyć się sesja Rady Miejskiej.

Dostosowując się do wszelkich norm bezpieczeństwa stosowanych obecnie, na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, sesja Rady Miejskiej 29 kwietnia odbyła się w sposób mieszany tj. stacjonarny i zdalny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Sesja odbyła się zgodnie z wytycznymi bez udziału publiczności.

W praktyce zatem, zastosowanie art. 15 zzx ustawy „COVID” o możliwości zdalnego udziału Radnych w sesji, polegałyby na następujących rozwiązaniach:

  1. W sesji prowadzonej przez Przewodniczącą Rady, udział bezpośredni wzięło 13-tu Radnych Miejskich, burmistrz i protokolantki.
  2. Poza obecnymi na sali radnymi, kworum w celu stwierdzenia prawomocności sesji, zostało potwierdzone drogą zdalną – telefonicznie o godzinie rozpoczęcia sesji. Dwóch radnych uczestniczyło on-line oddając głosy w systemie Rada.
  3. Sesja standardowo transmitowana była na stronie internetowej.

Wszystkie projekty uchwał publikowane są w systemie Rada i omówione zostały na sesji. Najważniejsze dotyczyły zmian budżetu gminy na 2020 r., sprzedaży terenów inwestycyjnych i gazyfikacji.  

Zmiany budżetu gminy na 2020 r. nie zawierały zapisów o fundamentalnym dla budżetu charakterze, poza jednym dodatkowym zadaniem inwestycyjnym, zabezpieczeniem środków na program robót publicznych oraz wprowadzeniem wolnych środków, jak co roku w okresie II kw. Zmiany, na które w omówieniu, burmistrz zwrócił szczególną uwagę dotyczyły:

a. Zgodnie z informacją przekazaną Radzie Miejskiej w styczniu (przy procedowaniu budżetu gminy na 2020 r.) dokonana została zmiana polegająca na wprowadzeniu wolnych środków z przeznaczeniem na spłaty wcześniejszych kredytów. Przy uchwalaniu budżetu, z uwagi na brak dokładnych wyliczeń wysokości środków wolnych, nie można było tego wpisać. Plan spłaty związany był z zapisem o zaciąganiu nowych zobowiązań (kredytów/pożyczek), który w chwili obecnej, jak co roku, po wprowadzeniu środków wolnych, usuwany jest z budżetu. W bieżącym roku Gmina Żychlin nie zaciąga kredytów.

b. Ponieważ Gmina otrzymała informację o możliwości zawarcia umów na dofinansowanie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, zwiększono wartości wydatków w tym zakresie. W projekcie budżetu wartość ta była okrojona
w stosunku do lat ubiegłych i zgodna z prognozami o zmniejszaniu puli środków rządowych na te cele.

c. Zmianie uległ załącznik budżetu w zakresie inwestycji. Wynika to z możliwości zabezpieczenia środków finansowych na modernizację wnętrza Żychlińskiego Domu Kultury. Z uwagi na odwołane imprezy masowe i inne wydarzenia, przeniesiono kwotę 100.000 zł z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne, polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia sali widowiskowej i sali kameralnej. Zadanie związane jest z zabezpieczeniem organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych. Niestety występowały w ostatnim roku awarie instalacji elektrycznej i oświetleniowej.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika bezpośrednio z podejmowanej wcześniej uchwały o zmianie budżetu, ale zawiera również nowy, istotny zapis dotyczący zabezpieczenia środków na zadanie „Gazyfikacja Gminy Żychlin”. Wprowadzenie tego zapisu do WPF pozwoli na podpisanie umowy przyłączenia gazu sieciowego w 2021 r. do budynku Szkoły Podstawowej w Grabowie.

Gmina planuje zbyć nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Projekt uchwał dotyczy nieruchomości położonych w strefie ekonomicznej oraz na terenie Samorządowego Zakładu Budżetowego. Zagadnienie, celowość i szczegóły dotyczące ewentualnej sprzedaży nieruchomości przy ul. Barlickiego, omawiane były szczegółowo podczas spotkań wspólnych komisji RM jesienią 2019 r. Tereny te przeznaczone są na działalność produkcyjną i zgłaszają się chętni na ich zakup. Nabywca działek może wystąpić o zastosowanie ulg inwestcyjnych do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Rada Miejska wyraziła ponadto zgodę na udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla  Samorządowego Zakładu Budżetowego. Podjęcie uchwał jest uzasadnione ze względu na rosnące koszty funkcjonowania Zakładu, związane m.in. ze wzrostem kosztów pracy. Rada zastosowała bonifikatę w wysokości 99%.

Zmiany Uchwały Nr XV/66/2019 i Nr XV/67/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin” oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika z ogłoszonego przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Żychlin” w okresie od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Podjęcie uchwał było niezbędne celem dostosowania wymogów prawnych w zakresie częstotliwości świadczonych usług frakcji bioodpady.

Uchwała „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin na 2020 rok” jest procedurą rokroczną. Program ma na celu wsparcie działalności stowarzyszeń i umożliwienie wydatkowania środków finansowych w tym zakresie. Program poddany standardowej procedurze uzgodnień zewnętrznych, nie zawiera istotnych zmian w zakresie funkcjonowania, w stosunku do lat ubiegłych.

Zmiana statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie, wynika z przejmowania zakresu działalności od Spółki Mig-Ma w likwidacji. Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione ze względu na płynność obsługi targowicy miejskiej i wywozu nieczystości płynnych.

Rada przyjęła uchwałę dotyczącą planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Radni ponadto przyjęli:

a. sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żychlin na lata 2017 – 2019” w tym z realizacji przez MGOPS w Żychlinie zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.

b. informacji z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”  oraz „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” –  za 2019 r.

c. informacja z realizacji Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.

d. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Żychlinie na 2020 rok.

e. przyjęcia planów pracy komisji Rady na 2020 rok.

 

 

Skip to content